Wykaz Projektów
Streszczenie

Opracowanie rozwiązań promujących kształtowanie komputerowych stanowisk pracy zgodnie z zasadami ergonomii

Kierownik projektu: mgr inż. Joanna Kamińska

Streszczenie projektu:

W ramach realizacji zadania opracowano m.in. kwestionariusz do oceny wiedzy i świadomości osób pracujących na stanowiskach komputerowych odnośnie do wymagań ergonomii, kwestionariusz subiektywnej oceny stanowisk pracy, do subiektywnej oceny dolegliwości układu mięśniowo-szkieletowego dla osób pracujących na stanowiskach komputerowych zaadaptowano kwestionariusz nordycki uzupełniony o skalę VAS. Następnie przeprowadzono badania wstępne ankietowe na grupie 150 osób. Grupę podzielono na cztery podgrupy. W zależności od podgrupy przeprowadzono szkolenia z zakresu ergonomii komputerowych stanowisk pracy i/lub interwencje ergonomiczne bezposrednio na wybranych stanowiskach pracy. Po miesiacu i roku od przeprowadzenia działań poprawiających warunki ergonomiczne ponownie wykonano badania ankietowe. Opracowano wytyczne i podstawowe zasady profilaktyki dolegliwości układu mięśniowo-szkieletowego u osób pracujących przy komputerze. Wytyczne te dotyczyły: wyposażenia stanowiska pracy, organizacji pracy oraz zachowania pracowników. Zaproponowano m.in. profilaktykę dolegliwości układu mięśniowo-szkieletowego u osób rozpoczynających korzystanie z komputera, w tym szczególnie u dzieci i młodzieży oraz sukcesywne powtarzanie i utrwalanie pozytywnych zachowań w celu likwidacji złych nawyków.Jednostka: Pracownia Biomechaniki

Okres realizacji: 01.01.2008 – 30.12.2010