Wykaz Projektów
Streszczenie

Opracowanie metodyki badania z użyciem znaczników gazowych oraz przeprowadzenie walidacji stanowiska do badania emisji zanieczyszczeń z maszyn stosowanych do obróbki skrawaniem

Kierownik projektu: mgr inż. Tomasz Jankowski

Streszczenie projektu:

Celem zadania było opracowanie procedury badania i założeń technicznych dla stanowiska badawczego umożliwiającego ocenę działania maszyn i związanych z nimi systemów wychwytywania zanieczyszczeń, za pomocą metody znaczników gazowych. W ramach zrealizowanych prac przeprowadzono badania wpływu charakterystyk przepływowych w komorze testowej na parametry związane z emisją zanieczyszczeń przez: - obserwacje przepływu dymu w źródle emisji zanieczyszczeń metodą wizualizacji - określanie rozkladu prędkości przepływu powietrza metodą anemometryczną. Przeprowadzono również w wytypowanych procesach obróbki skrawaniem badania parametrów związanych z emisją zanieczyszczeń: - wielkości emisji danego zanieczyszczenia z maszyny z włączonym i wylaczonym systemem wychwytywania wykonane metodą znaczników gazowych - sprawności wychwytu wybranego systemu wychwytywania, przez pomiar masowych stężeń rzeczywistego zanieczyszczenia i znacznika gazowego w otoczeniu obiektu badań z użyciem metody znaczników gazowych. Analiza statyczna wyników badań oraz wprowadzone zmiany do opracowanej metodyki i procedury badania emisji zanieczyszczeń z maszyn stosowanych do obróbki skrawaniem w komorze testowej umożliwiły przeprowadzenie walidacji stanowiska do badania emisji zanieczyszczeń przy zastosowaniu metody znaczników gazowych. W wyniku badania cech charakterystycznych i ich analizy zgodnie z opracowaną procedurą walidacji dla trzech przypadków walidacyjnych -zależnych od: aparatury, personelu, otoczenia i metody pomiarowej - wykazano, że metoda jest odpowiednia do osiągnięcia zamierzonego celu, czyli oceny emisji zanieczyszczeń z maszyn podczas obróbki skrawaniem przy zastosowaniu metody znaczników gazowych.Jednostka: Pracownia Areozoli, Filtracji i Wentylacji

Okres realizacji: 01.01.2008 – 30.12.2010