Wykaz Projektów
Streszczenie

Identyfikacja i ocena narażenia na czynniki chemiczne w zakładach przemysłu tekstylnego i odzieżowego oraz opracowanie wytycznych do oceny i ograniczania ryzyka zawodowego

Kierownik projektu: dr Małgorzata Pośniak

Streszczenie projektu:

W ramach realizacji zadania przeprowadzono pomiary czynników chemicznych i pyłów, na których podstawie dokonano oceny narażenia zawodowego pracowników zatrudnionych w wybranych siedmiu zakladach tekstylno-odzieżowych. Oznaczone stężenia wodorotlenku sodu, nadtlenku wodoru, kwasu octowego oraz pyłów roślinnych w powietrzu na badanych stanowiskach operatorów aparatów do bielenia w zakładzie tekstylnym, były na niskim poziomie, z reguły na poziomie dziesiątych części ich wartości NDS. Na wszystkich 36 objętych badaniami stanowiskach pracy przeprowadzono ocenę ryzyka zawodowego związanego z występowaniem niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych, uwzględniającą narażenie inhalacyjne i narażenie dermalne. Uzyskane wyniki oceny narażenia zawodowego na stanowiskach: bielenia tkanin, drukowania tkanin, przygotowywania szablonów oraz w procesie produkcji odzieży, wykorzystano do ilościowej oceny ryzyka zawodowego. Ocena ryzyka zawodowego związanego ze stosowaniem chemikaliów, przeprowadzona na 15 stanowiskach pracy w zakładach produkujących wyroby tekstylne, ujawniła, że na 10 stanowiskach ryzyko było nieakcetowalne ze względu na narażenie inhalacyjne, na 1 stanowisku ze względu na narażenie dermalne. Pyły organiczne pochodzenia roślinnego i formaldehyd są głównymi czynnikami mogącymi stanowić zagrożenie dla zdrowia pracowników zakładów odzieżowych, przede wszystkim dla kobiet. Ocena ryzyka zawodowego związanego z tymi czynnikami wykazała, że ryzyko to było małe na 21 ocenianych stanowiskach pracy. Opracowano wytyczne do oceny i ograniczania ryzyka zawodowego w zakładach tekstylno-odzieżowych oraz listę kontrolną do identyfikowania zagrożeń czynnikami niebezpiecznymi, szkodliwymi i uciążliwymi, przeznaczone dla pracodawców z małych zakładów tej branży.Jednostka: Pracownia Toksykologii

Okres realizacji: 01.01.2008 – 31.12.2010