Wykaz Projektów
Streszczenie

Opracowanie metody i modyfikacja stanowiska do wyznaczania odporności rękawic ochronnych na przenikanie olejów i smarów

Kierownik projektu: dr inż. Emilia Irzmańska

Streszczenie projektu:

Na podstawie danych literaturowych zaproponowano stałe sorbenty, które w sposób optymalny spełniały wymagania stawiane medium zbierającemu. Zaproponowano metody detekcji związków chemicznych wchodzących w skład substancji olejowych, które powinny umożliwiać monitorowanie procesu ich przenikania przez materiały rękawic. Przeprowadzono próbę zaadaptowania techniki spektroskopii w nadfiolecie do ilościowego oznaczenia oleju w ekstrakcie oraz jej zoptymalizowanie w zakresie aktywowania medium stałego, badania właściwości sorpcyjnych medium stałego, procesu ekstrakcji, a także określenia wydajności pochłaniania medium stałego względem badanych olejów przez wykonanie tzw. prób kontrolnych. Określono również precyzję i czułość metody spektrofotometrycznej oraz wyznaczono granice detekcji oznaczonych olejów. Następnie wykonano badania laboratoryjne sprawdzające działanie przygotowanego stanowiska badawczego do wyznaczania odporności rękawic ochronnych na przenikanie olejów i smarów, zgodnie z wytycznymi normy PN-EN 374-3:2005. Część 3: "Wyznaczenie odporności na przenikanie substancji chemicznych".Jednostka: Pracownia Ochron Rąk i Nóg

Okres realizacji: 01.01.2008 – 31.12.2010