Wykaz Projektów
Streszczenie

Nadzór metrologiczny nad wyposażeniem pomiarowym stosowanym do badań laboratoryjnych w procesach oceny zgodności wyrobów oraz do badań związanych z kształtowaniem warunków pracy

Kierownik projektu: mgr inż. Grażyna Szlagowska

Streszczenie projektu:

Celem zadania było prowadzenie nadzoru metrologicznego nad wyposażeniem pomiarowym stosowanym podczas badań i wzorcowań wykonywanych w laboratoriach Instytutu. Zadanie zrealizowano zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 "Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących", stanowiącej podstawę systemów zarządzania jakością obowiązujących w laboratoriach CIOP-PIB. Cel ten zrealizowano poprzez: - prowadzenie kontroli metrologicznej wyposażenia pomiarowego i badawczego laboratoriów badawczych i wzorcujących Instytutu, - aktualizację procedur oraz instrukcji dotyczących wzorcowania wyposażenia pomiarowego i badawczego. Przeprowadzono okresowe wzorcowanie i/lub sprawdzanie 1009 sztuk elementów wyposażenia pomiarowego i badawczego, stosowanego w Instytucie do badań laboratoryjnych w procesach oceny zgodności wyrobów oraz do badań związanych z kształtowaniem warunków pracy. W celu usprawnienia procesu wykonywania pomiarów i szacowania ich niepewności zmodyfikowano metody wzorcowania 15 typów elementów wyposażenia pomiarowego i badawczego. Jednocześnie aktualizowano metody wyznaczania niepewności pomiarów, zgodnie z wymaganiami Europejskiej Współpracy w dziedzinie Akredytacji zawartymi w dokumencie EA-4/02 "Wyrażanie niepewności pomiaru przy wzorcowaniu". Prace te były związane z ujednoliceniem funkcjonującego w Instytucie systemu instrukcji i procedur.Jednostka: Sekcja Wzorcowania Urządzeń Pomiarowych

Okres realizacji: 01.01.2008 – 31.12.2010