Wykaz Projektów
Streszczenie

Badanie procesu filtracji cząstek aerozoli cieczy emitowanych w procesach obróbki mechanicznej z użyciem chłodziw olejowych.

Kierownik projektu: mgr inż. Tomasz Jankowski

Streszczenie projektu:

Celem projektu było badanie procesu filtracji pod kątem ochrony pracowników przed szkodliwymi cząstkami aerozoli cieczy poprzez zastosowanie wielostopniowych rozwiązań układów filtracji w procesach obróbki mechanicznej z użyciem chłodziw olejowych.Do badań stosowano komercyjne włókniny wytworzone z włókien poliestrowych techniką spun - lace (A,B,C) i z włókien polipropylenowych metodą melt - blown (K, L, M).Wyznaczone parametry służyły do oceny zagrożenia pracowników w warunkach użytkowania wielostopniowych układów filtracji podczas obróbki mechanicznej. Ocenę zagrożenia podczas obróbki mechanicznej z użyciem chłodziw olejowych przeprowadzono w aspekcie powstawania mgły olejowej w wyniku procesu dynamicznego i procesu termicznego oraz relacji między dynamicznymi zmianami oparów przepływu i sprawności filtracji aerozoli cieczy a parametrami:- strukturalnymi wielostopniowych układów filtracji,- procesowymi obróbki mechanicznej,- fizykochemicznymi aerozoli cieczy.Analiza uzyskanych wyników stanowiła podstawę do opracowania schematów blokowych sposobów postępowania i komputerowych algorytmów obliczeniowych wspomagających okreslanie optymalnych parametrów filtracyjnych użytkowania wielostopniowych układów filtracji w systemach wentylacji podczas obróbki mechanicznej z użyciem chłodziw olejowych.Jednostka: Pracownia Areozoli, Filtracji i Wentylacji

Okres realizacji: 01.01.2008 – 31.12.2010