Wykaz Projektów
Streszczenie

Badania potencjału toksycznego pyłów zawierających metale rakotwórcze na modelach komórkowych in vitro

Kierownik projektu: dr Lidia Zapór

Streszczenie projektu:

Celem projektu było zbadanie potencjału toksycznego pyłów zawierających metale rakotwórcze w zależności od ich skladu chemicznego i stężenia oraz łącznego narażenia na różne fizykochemiczne postacie związków.W ramach realizowanych prac przeprowadzono ocenę:- cytotoksycznego działania pojedynczych związków niklu i kadmu przy krótkotrwałym - 24-godzinnym oraz przedłużonym - 72-godzinnym narażeniu komórek,- cytotoksycznego działania dwuskładnikowych mieszanin wybranych związków niklu i kadmu przy 24- i 72-godzinnym narażeniu komórek,- biodostępności wybranych związków niklu,- całkowitego potencjału oksydacyjnego w komórkach narażanych na badane związki niklu i kadmu.Oceniano cytotoksyczne działanie następujacych związków niklu i kadmu: nano-tlenku niklu, tlenku niklu o rozmiarze cząstek mikro, nano-niklu metalicznego, chlorku niklu, disiarczku triniklu, tlenku kadmu, chlorku kadmu oraz siarczku kadmu.Badane związki wykazywały zależne od dawki działanie cytotoksyczne i stwierdzono statystycznie istotne różnice w cytotoksycznym działaniu badanych związków.Jednostka: Pracownia Toksykologii

Okres realizacji: 01.01.2008 – 31.12.2010