Wydarzenia inne

Wykaz
Opis

Porozumienie o współpracy pomiędzy CIOP-PIB a Fundacją Zapobieganie Wypadkom Drogowym
Warszawa, CIOP-PIB, 6.02.2018 r.

 

We wtorek 30 stycznia br. w siedzibie CIOP-PIB uroczyście podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy CIOP-PIB a Fundacją Zapobieganie Wypadkom Drogowym oraz umowę o przystąpienie CIOP-PIB do Polskiego Klastra Edukacyjnego.

 

W imieniu Fundacji Zapobieganie Wypadkom Drogowym, porozumienie podpisała Prezes Zarządu, Pani Bożena Chlabicz.

Celem Fundacji, będącej organizacją pożytku publicznego, jest ograniczenie zagrożeń i podniesienie poziomu wiedzy oraz świadomości społecznej w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także zmniejszenie moralnych i materialnych strat wynikających z wypadków na polskich drogach.

 

Strony Porozumienia zadeklarowały wolę współdziałania w zakresie działalności badawczo-rozwojowej w dziedzinach szczególnie istotnych dla szeroko rozumianego bezpieczeństwa i ergonomii pracowników w środowisku pracy, zgodnie z profilami ich działania.

Strony uzgodniły także obszary potencjalnych, wspólnych działań, w tym:

- wymianę informacji w zakresie łączenia potencjału naukowo-badawczego z otoczeniem gospodarczym, zwłaszcza podmiotów szkolących kierowców i kandydatów na kierowców oraz

- propagowanie i wspieranie działań innowacyjnych służących podnoszeniu jakości usług szkolenia w transporcie i wdrażania standardów.

 


W imieniu członków Polskiego Klastra Edukacyjnego, umowę o przystąpienie nowego członka podpisał Pan Witold Wiśniewski.

Polski Klaster Edukacyjny jest platformą działań na rzecz integracji gospodarczej osób i podmiotów prowadzących działalność w zakresie edukacji zawodowej, jak również stworzenia optymalnych warunków do kooperacji nauki i gospodarki, kształcenia specjalistów, integracji środowisk naukowych i przedsiębiorców.

                                        
Po oficjalnym nawiązaniu współpracy, odbyła się wizyta techniczna w Laboratorium fizjologii wysiłku oraz Laboratorium oceny obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego, w budynku TechSafeBio.