Konferencje i seminaria

Wykaz
Opis

Konferencja pt. “Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji”
15 grudnia 2017 r., Warszawa

 

W związku z real­iza­cją  pro­jektu „Rozwi­janie, uzu­peł­ni­anie i aktu­al­iza­cja infor­ma­cji o zawodach oraz jej rozpowszech­ni­anie za pomocą nowoczes­nych narzędzi komu­nikacji – INFODORADCA+”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy, zapraszamy do udziału w konferencji, która odbędzie się 15 grudnia 2017 r. w Warszawie w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" im. A. Bączkowskiego, ul. Limanowskiego 23, sala A.

 

Cele kon­fer­encji:

 1. Inte­gracja insty­tucji rynku pracy, środowiska pracy i edukacji wokół idei tworzenia i efek­ty­wnego wyko­rzys­ta­nia infor­ma­cji o zawodach funkcjonu­ją­cych na rynku pracy.
 2. Prezen­tacja rezul­tatów pro­jektu: model, metodolo­gia, przykład­owe opisy infor­ma­cji o zawodach zamieszc­zone w bazie danych na Wor­talu Pub­licznych Służb Zatrud­nienia, podręcznik tworzenia infor­ma­cji o zawodach.
 3. Iden­ty­fikacja oczeki­wań odbior­ców koń­cowych infor­ma­cji o zawodach oraz możli­wości ich wyko­rzys­ta­nia w praktyce.

 

Kon­fer­encja skierowana jest do:
Insty­tucje Rynku Pracy (IRP), w tym przedstawicieli:

 • Wojew­ódz­kich i Powia­towych Urzędów Pracy
 • Ochot­niczych Hufców Pracy
 • Agencji Zatrud­nienia i Insty­tucji Szkoleniowych
 • Insty­tucji Dia­logu Społecznego, Przed­staw­icieli sto­warzyszeń branżowych
 • orga­ni­za­cji pra­co­daw­ców i orga­ni­za­cji związkowych
 • Insty­tucji Part­nerstwa Lokalnego

Intere­sar­iuszy pro­jektu, w tym przedstawicieli:

 • gmin­nych cen­trów infor­ma­cji, aka­demic­kich biur kari­ery, szkol­nych ośrod­ków kariery
 • Cen­trów Ksz­tałce­nia Prak­ty­cznego, Cen­tów Ksz­tałce­nia Zawodowego i Ustawicznego
 • orga­ni­za­cji pozarzą­dowch zaj­mu­ją­cych się prob­lematyką rynku pracy
 • insty­tucji uczest­niczą­cych w tworze­niu oraz wdraża­niu Zin­te­growanego Sys­temu Kwalifikacji

 

Orga­ni­za­torem kon­fer­encji jest Part­nerstwo pro­jektu:
Doradca Con­sul­tants Ltd. Sp. z o.o. z Gdyni (lider), Insty­tut Tech­nologii Eksploat­acji – Państ­wowy Insty­tut Badaw­czy z Rado­mia, Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych z Warszawy, Cen­tralny Insty­tut Ochrony Pracy – Państ­wowy Insty­tut Badaw­czy z Warszawy, PBS sp. z o.o. z Sopotu.