Wskaźniki wiodące do oceny działań w obszarze BHP

 

Wskaźniki do oceny działań w zakresie BHP są ściśle związane z przyjmowanymi w procesie planowania celkami. Dostarczają one bieżących informacji o realizacji zaplanowanych działań i umożliwiają korygowanie ich niezgodności z ustalonymi planami.

Przykładowe cele i wskaźniki wiodące, które po przeprowadzeniu pogłębionej analizy wybrać może przedsiębiorstwo dążące do zwiększenia zaangażowania najwyższego kierownictwa, przedstawiono w tablicy 3.

 Tablica 3. Przykładowe cele i wskaźniki służące zwiększeniu zaangażowania najwyższego kierownictwa

Cele

Wskaźniki wiodące

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dotyczących zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy dla wszystkich członków najwyższego kierownictwa i kierowników

Liczba członków najwyższego kierownictwa uczestniczących w szkoleniach

Liczba kierowników uczestniczących w szkoleniach

Lepsze informowanie członków najwyższego kierownictwa i problemach w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

Liczba zebrań najwyższego kierownictwa, na których omawiane są problemy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników

Liczba raportów o stanie bezpieczeństwa i higieny pracy przekazana członkom najwyższego kierownictwa

Procent wypadków przy pracy, o których natychmiast poinformowano najwyższe kierownictwo

Zwiększenie zaangażowania najwyższego kierownictwa w procesy planowania

 

Liczba celów dotyczących poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, przyjętych  przez najwyższe kierownictwo

Liczba zebrań najwyższego kierownictwa, na których prezentowane są informacje dotyczące realizacji przyjętych planów

Zwiększenie zaangażowania najwyższego kierownictwa w monitorowanie bezpieczeństwa i higieny pracy

Liczba przeglądów stanu bhp, w których uczestniczy członek najwyższego kierownictwa

 

Więcej informacji na temat wskaźników wiodących do oceny innych obszarów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz zasad ich wyboru i wyznaczania można znaleźć w załączonych „Wytycznych do oceny funkcjonowania przedsiębiorstwa w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy z wykorzystaniem wskaźników wynikowych i wiodących”.

 

Pobierz:
Wytyczne do
oceny funkcjonowania przedsiębiorstwa w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy z wykorzystaniem wskaźników wynikowych i wiodących
Autor: dr inż. Zofia Pawłowska, CIOP-PIB
2013 r.
 
Zobacz także
 
Dokumentacja powypadkowa ON-LINE
interaktywna aplikacja umożliwiająca sporządzenie i wydrukowanie ON-LINE dokumentów powypadkowych