KOMUNIKOWANIE SIĘ W ZARZĄDZANIU BHP

 

KOMUNIKOWANIE SIĘ W ZARZĄDZANIU BHP

 

Zarządzanie organizacjami jest nieodłącznie związane z komunikowaniem się. Bez odpowiedniego komunikowania się duża część posiadanych przez organizację zasobów pozostaje niewykorzystana lub jest wykorzystywana w sposób niezadowalający. Odnosi się to również do obszaru bezpieczeństwa i higieny pracy, w którym komunikowanie się jest jednym z podstawowych warunków sprawnego i skutecznego zarządzania ryzykiem zawodowym. Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy zaliczyła badania dotyczące komunikowania się na tematy bezpieczeństwa i higieny pracy do priorytetów badawczych w UE na lata 2013 - 2020.  Wśród zagadnień uznanych za istotne w tym obszarze badawczym wymieniono między innymi:

  • badanie skuteczności różnych metod komunikowania się i ich dostosowania do różnych grup odbiorców,
  • badanie możliwości stwarzanych przez nowe technologie w celu lepszego dostosowania metod komunikowania się do oczekiwań różnych grup odbiorców.

Jak wykazują przeprowadzone przez CIOP-PIB badania, podstawową metodą komunikowania się we wszystkich sprawach dotyczących BHP są szkolenia i formalne zebrania, na których w niemal wszystkich badanych przedsiębiorstwach są przekazywane pracownikom informacje dotyczące polityki, celów i planów, a także zagrożeń i środków ochrony. Tylko nieco rzadziej służą one również pozyskiwaniu informacji o problemach BHP od pracowników (rys.1).

 

Rys.1.   Procent przedsiębiorstw wykorzystujących poszczególne metody komunikowania się do przekazywania różnego rodzaju informacji dotyczących BHP

 

Dyskusje nieformalne są najczęściej postrzegane jako metoda służąca pozyskiwaniu informacji o problemach BHP od pracowników – dotyczy to niemal 80% badanych przedsiębiorstw. Z kolei pisemne metody komunikowania się są najczęściej (w ponad 70% badanych przedsiębiorstw) wykorzystywane do przekazywania informacji o zagrożeniach i środkach ochrony.

 

Wśród metod elektronicznych do najczęściej wykorzystywanych w komunikowaniu się na tematy związane z BHP należy Intranet lub e-mail; służą one najczęściej (w 43% przedsiębiorstw) do przekazywania informacji o polityce, celach i planach w zakresie BHP; nieco mniejszy procent przedsiębiorstw wykorzystuje te metody do przekazywania pracownikom informacji o zagrożeniach i środkach ochrony; w ponad 30% badanych przedsiębiorstw pracownicy przekazują tą drogą informacje o problemach BHP. Innego rodzaju metody elektroniczne są stosowane znacznie rzadziej, przede wszystkim do przekazywania informacji o polityce, celach i planach.

 

Zdaniem przedstawicieli kadry kierowniczej najskuteczniejsze w komunikowaniu się na tematy BHP są metody tradycyjne, takie jak przekazywanie informacji na tematy BHP na zebraniach, w formie pisemnej oraz znaków graficznych, a także w dyskusjach nieformalnych (średnie oceny ok. 8 punktów w skali 10-cio punktowej). Skuteczność elektronicznych metod komunikowania się oceniano zdecydowanie niżej (średnie 5 punktów i poniżej). Wynik ten potwierdza, że największe znaczenie dla poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy mają,  zdaniem kierowników, klasyczne metody komunikowania się. Tę opinię podzielają pracownicy, z których ponad 54% wyraża chęć przekazywania informacji o problemach BHP wyłącznie metodami tradycyjnymi. Elektroniczne metody komunikowania się na tematy BHP akceptują częściej osoby młodsze (do 35 lat), o krótszym stażu pracy, wykształceniu wyższym i wykonujące prace umysłowe.

 

Więcej informacji o metodach komunikowania się w zarządzaniu BHP można znaleźć w zamieszczonych niżej wytycznych i materiałach informacyjnych.

 

 

Wytyczne komunikowania się w zarządzaniu BHP

 

 

 

Komunikowanie się-materiały-informacyjne

 

 

 
Zobacz także
 
Dokumentacja powypadkowa ON-LINE
interaktywna aplikacja umożliwiająca sporządzenie i wydrukowanie ON-LINE dokumentów powypadkowych