Zintegrowany wskaźnik
Zintegrowany wskaźnik


Jak w prosty sposób ocenić funkcjonowanie przedsiębiorstwa w obszarze BHP?  

Próbą odpowiedzi na to pytanie jest zintegrowany wskaźnik zarządzania BHP, opracowany przez zespół specjalistów Health and Safety Executive w Wielkiej Brytanii. Wskaźnik ten ma w prosty sposób informować o sytuacji w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie i jest obliczany na podstawie pięciu następujących wskaźników cząstkowych:
 • 1 - Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 • 2 – Wypadki przy pracy
 • 3 - Absencja chorobowa
 • 4 - Ochrona zdrowia w pracy
 • 5 – Poważne awarie i zdarzenia mogące je spowodować.

Wartość każdego ze wskaźników cząstkowych, podobnie jak wskaźnika zintegrowanego, zawierać się może w przedziale 1 – 10, przy czym większa wartość oznacza lepsze funkcjonowanie w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dlaczego warto stosować ten wskaźnik?

Wśród podstawowych argumentów, przemawiających za jego stosowaniem wymienić można:
 • możliwość kompleksowej oceny funkcjonowania w obszarze BHP, z wykorzystaniem powszechnie stosowanych i uznawanych wskaźników,
 • możliwość porównywania funkcjonowania różnych przedsiębiorstw w obszarze BHP,
 • możliwość identyfikowania obszarów wymagających doskonalenia.

Zapraszamy do obliczenia zintegrowanego wskaźnika zarządzania BHP dla Państwa przedsiębiorstwa.
 
Aby wyliczyć zintegrowany wskaźnik zarządzania BHP należy:
 
Zasady wyliczania zintegrowanego wskaźnika zarządzania BHP
 

wskaźnik 1: Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy?

Do wyznaczenia tego wskaźnika opracowano lisy pytań kontrolnych, odnoszących się do 11 następujących obszarów zarządzania BHP:
 • Cele w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Zaangażowanie najwyższego kierownictwa
 • Informowanie najwyższego kierownictwa o problemach BHP
 • Informacje dotyczące BHP podawane do wiadomości publicznej
 • Procedury realizacji podstawowych działań w zakresie BHP
 • Plany dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Angażowanie pracowników w działania dotyczące BHP?
 • Ocenianie funkcjonowania w obszarze BHP
 • Monitorowanie funkcjonowania w obszarze BHP
 • Wdrożenie systemu zarządzania BHP
 • Wymagania dotyczące funkcjonowania w obszarze BHP stawiane podwykonawcom i poddostawcom

Działania realizowane w każdym z tych obszarów oceniane są na podstawie odpowiedzi udzielanych na odnoszące się do nich pytania w skali 0 – 10. Na podstawie ocen tych działań obliczany jest wskaźnik „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy”, którego wartość może zmieniać się od 0 do 10. 10 punktów to ocena przedsiębiorstwa wzorcowego w zakresie zarządzania BHP.


wskaźnik 2: Wypadki przy pracy?

Wskaźnik ten oblicza się na podstawie relacji wskaźnika wypadków przy pracy w przedsiębiorstwie do średniego wskaźnika krajowego. Jego wartość może wynosić od 0 w przypadku bardzo dużych wskaźników wypadków przy pracy do 10.


wskaźnik 3: Absencja chorobowa?

Wskaźnik ten oblicza się na podstawie liczby dni absencji chorobowej, przypadających na jednego pracownika w ciągu roku. Jeżeli liczba ta jest mniejsza od 2 dni, wartość wskaźnika wynosi 10, jeżeli większa od 15 dni, wartość wskaźnika wynosi 0.  


wskaźnik 4: Ochrona zdrowia w pracy?

Do wyznaczenia tego wskaźnika opracowano listę pytań kontrolnych. Wskaźnik jest obliczany na podstawie odpowiedzi na te pytania, a jego wartość może wynosić od 0 do 10.


wskaźnik 5: Poważne awarie i zdarzenia mogące je spowodować?

Wskaźnik ten oblicza się na podstawie liczby poważnych awarii i zdarzeń, które mogą je powodować, które miały miejsce w przedsiębiorstwie w ciągu roku. Jego wartość może się zmieniać od 0 do 10.
 

 

 
Zobacz także
 
Dokumentacja powypadkowa ON-LINE
interaktywna aplikacja umożliwiająca sporządzenie i wydrukowanie ON-LINE dokumentów powypadkowych