Czynniki zagrożeń zawodowych
ZAGROŻENIE WYBUCHEM I POŻAREM


Zakład Zagrożeń Chemicznych , Pyłowych i Biologicznych

 

Główne kierunki działalności Zakładu Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych:


 • rozpoznawanie, ocena i eliminacja zagrożeń chemicznych występujących w powietrzu na stanowiskach pracy,
 • badania działania toksycznego substancji chemicznych metodami in vivo oraz in vitro,
 • opracowywanie dokumentacji dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego na działanie substancji chemicznych,
 • opracowywanie kart charakterystyk substancji niebezpiecznych,
 • identyfikacja substancji chemicznych w mieszaninach występujących na stanowiskach pracy,
 • opracowywanie metod oznaczania stężeń szkodliwych substancji chemicznych w powietrzu na stanowiskach pracy,
 • ocena narażenia zawodowego, związanego z występowaniem szkodliwych substancji chemicznych i pyłów w procesach technologicznych,
 • ocena zanieczyszczeń mikrobiologicznych w powietrzu na stanowiskach pracy
 • opracowywanie metod prognozowania emisji substancji chemicznych i pyłów,
 • badania związane z wzorcowaniem i sprawdzaniem przyrządów do oznaczania chemicznych zanieczyszczeń powietrza na stanowiskach pracy,
 • badania procesu osadzania cząstek pyłów w materiałach filtracyjnych i filtrach powietrza,
 • badania skuteczności działania instalacji wentylacyjnych i urządzeń filtracyjno-wentylacyjnych,
 • procedury i metody przeciwdziałania poważnym awariom chemicznym w przemyśle.


Kierownik Zakładu  Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych
dr Małgorzata Pośniak
e-mail: mapos@ciop.pl