Czynniki zagrożeń zawodowych
CZYNNIKI BIOLOGICZNE

 

 

   Profil działalności Pracowni zagrożeń biologicznych:

 
 
  • prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie szkodliwych czynników biologicznych w środowisku pracy i nieprzemysłowych wnętrz,

  • prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie profilaktyki szkodliwych czynników biologicznych ze szczególnym uwzględnieniem mikrobiologii powietrza oraz epidemiologii, diagnostyki i profilaktyki chorób wywołanych działaniem tych czynników

  • opracowywanie projektów norm oraz tworzenie nowych i weryfikacja już istniejących normatywów higienicznych dla szkodliwych czynników biologicznych

  • wykonywanie ekspertyz w zakresie oceny narażenia na szkodliwe czynniki biologiczne w środowisku pracy i w środowisku pozazawodowym, oceny korozji biologicznej i działań remediacyjnych w budynkach oraz oceny stanu instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych pod katem ich zanieczyszczenia aerozolami biologicznymi


Kierownik Pracowni
dr hab. n. med. Rafał Górny, prof. nadzw. CIOP-PIB

e-mail: ragor@ciop.pl

tel. (22)  623 46 77