Czynniki zagrożeń zawodowych
POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

 

TEMATY BADAWCZE - streszczenia - WYNIKI prac badawczych

 

ZADANIA W ZAKRESIE SŁUŻB PAŃSTWOWYCH I PROJEKTY BADAWCZE REALIZOWANE PRZEZ PRACOWNIĘ ZAGROŻEŃ ELEKTROMAGNETYCZNYCH I LABORATORIUM ELEKTRYCZNOŚCI STATYCZNEJ W LATACH 2020-2022

 

2.SP.08

Ocena oddziaływania na człowieka w środowisku pracy i życia emisji elektromagnetycznych, związanych z użytkowaniem pojazdów samochodowych o napędzie elektrycznym lub hybrydowym  i wykorzystywanej przez nie infrastruktury technicznej

 

Poradnik pt. „Elektromagnetyczne oddziaływanie elektromobilności w środowisku pracy – ocena i ograniczanie”

dr hab. inż. Krzysztof Gryz

2.SP.10

Ocena oddziaływania technologii związanych z emisją pola elektromagnetycznego na środowisko pracy i życia / Centrum Badań i Promocji Bezpieczeństwa Elektromagnetycznego Pracujących i Ludności (EM-Centrum)

Seria poradników omawiających problematykę rozpoznawania i oceniania zagrożeń elektromagnetycznych w środowisku pracy

 

dr hab. inż. Jolanta Karpowicz

II.PB.15

Badania środowiskowe i modelowanie numeryczne zagrożeń dotyczących osób użytkujących nasobne urządzenia działające w technologii Internetu Rzeczy

Poradnik pt. Elektromagnetyczny Internet Rzeczy. Poradnik ograniczania zagrożeń elektromagnetycznych związanych z użytkowaniem urządzeń nasobnych

dr hab. inż. Patryk Zradziński

II.PB.16

Ocena ekspozycji osób na promieniowanie elektromagnetyczne związane z użytkowaniem sieci 4G i 5G w budynkach użyteczności publicznej

 

Poradnik dotyczący specyfiki promieniowania elektromagnetycznego związanego z użytkowaniem sieci 4G/5G w budynkach użyteczności publicznej oraz zasad ograniczania ekspozycji

dr hab. inż. Krzysztof Gryz

II.PB.17

Modelowanie narażenia na pole elektromagnetyczne podczas zróżnicowanego użytkowania diatermii chirurgicznych

dr hab. inż. Jolanta Karpowicz

II.PB.23

Badania ładunku elektrostatycznego akumulowanego w objętości materiału nieprzewodzącego

 

Materiały informacyjne: "Zdolność do akumulacji ładunku elektrostatycznego wybranych tworzyw sztucznych" 

"Optymalizacja warunków otoczenia i dobór tworzyw sztucznych w kontekście skłonności do akumulacji ładunku elektrostatycznego"  

dr inż. Szymon Ptak

 

 

ZADANIA W ZAKRESIE SŁUŻB PAŃSTWOWYCH I PROJEKTY BADAWCZE REALIZOWANE PRZEZ PRACOWNIĘ ZAGROŻEŃ ELEKTROMAGNETYCZNYCH I LABORATORIUM ELEKTRYCZNOŚCI STATYCZNEJ W LATACH 2017-2019

 

1.G.12

Działalność Centrum Badań i Promocji Bezpieczeństwa Elektromagnetycznego Pracujących i Ludności (EM-Centrum) w kontekście stosowania w przedsiębiorstwach wymagań dotyczących rozpoznania i ograniczania zagrożeń elektromagnetycznych w środowisku pracy

dr inż. Jolanta Karpowicz
NM

2.G.07

Badania zagrożeń elektromagnetycznych podczas elektrotermicznej obróbki żywności oraz zasady stosowania środków ochronnych

 

Ochrona przed zagrożeniami elektromagnetycznymi podczas użytkowania urządzeń do elektrotermicznej obróbki żywności. Poradnik

dr hab. inż. Krzysztof Gryz

II.N.18 

Badania profili zagrożeń elektromagnetycznych związanych z zawodowym wykorzystaniem przenośnego sprzętu komputerowego i zasady stosowania środków ochronnych

 

Ochrona przed zagrożeniami elektromagnetycznymi podczas pracy z komputerami. Poradnik

dr hab. inż. Krzysztof Gryz

 

 II.N.19

Badania zagrożeń elektromagnetycznych w placówkach bibliotecznych, oświatowych i handlowych użytkujących urządzenia bezprzewodowej łączności (WiFi) lub identyfikacji (RFID) i zasady stosowania środków ochronnych

 

Ochrona przed zagrożeniami elektromagnetycznymi związanymi z użytkowaniem systemów RFiD i Wi-Fi

dr hab. inż. Patryk Zradziński

 

III.N.08 

Badanie energii i mocy strimerów powstających w czasie niezupełnych wyładowań elektrostatycznych (ESD)

 

Materiały informacyjne: "Ocena ryzyka i metod zapobiegania zapłonowi atmosfer wybuchowych przez niezupełne wyładowania elektrostatyczne (ESD)"  

dr inż. Szymon Ptak

 

 

 

ZADANIA W ZAKRESIE SŁUŻB PAŃSTWOWYCH I PROJEKTY BADAWCZE REALIZOWANE PRZEZ PRACOWNIĘ ZAGROŻEŃ ELEKTROMAGNETYCZNYCH I LABORATORIUM ELEKTRYCZNOŚCI STATYCZNEJ W LATACH 2014-2016

 

2.Z.29

Badania i ocena środowiskowych oddziaływań elektromagnetycznych nowych technologii w transporcie i energetyce

dr inż. Krzysztof Gryz
NM

2.Z.30

Działalność Centrum Badań i Promocji Bezpieczeństwa Elektromagnetycznego Pracujących i Ludności (EM-Centrum) w kontekście rozwoju technologii związanych z emisją pól elektromagnetycznych, metod jej badania oraz implementacji wymagań nowej dyrektywy 2013/35/EU dotyczącej  tych zagrożeń w środowisku pracy

dr inż. Jolanta Karpowicz
NM

2.Z.31

Opracowanie metody i aparatury do oceny zagrożeń elektrostatycznych powodowanych przez wyładowania z naelektryzowanego ciała pracownika

dr inż. Zygmunt Grabarczyk
NM

II.P.14

Modelowanie i ocena zagrożeń elektromagnetycznych występujących w środowisku pracy dla użytkowników osobistych  urządzeń medycznych (OUM) wspomagających funkcje życiowe organizmu

dr inż. Patryk Zradziński
NM

 

II.P.15

Badania eksperymentalne i modelowe wrażliwości ludzi na pośrednie oddziaływanie pól elektromagnetycznych małych i średnich częstotliwości

dr inż. Jolanta Karpowicz
NM

 

 

 INNE PROJEKTY

Opracowanie i zbudowanie stanowiska wzorcowego pola magnetostatycznego do badania mierników stosowanych do oceny warunków pracy w polach elektromagnetycznych

Przeprowadzono obliczenia rozkładu pola w obszarze wzorcowym dla cewek kołowych w układzie Helmoholtza oraz przeanalizowano możliwości techniczne realizacji układu dla wymaganych parametrów pola wzorcowego. Wykonano i przebudowano model użytkowy stanowiska, zawierającego dwa źródła pola wzorcowego o regulowanej indukcji.

Zakład Bioelektromagnetyzmu
Pracownia Zagrożeń Elektromagnetycznych

Warunki pracy w stałych i wolnozmiennych polach elektromagnetycznych

Wykazano, że w paśmie częstotliwości 0 Hz do 100 kHz pracuje wiele urządzeń, wokół których mogą występować strefy ochronne pola elektromagnetycznego i ze względu na to niezbędny jest nadzór nad warunkami pracy. Obecnie brak jest szczegółowych wytycznych dla służb inspekcji pracy, działów higieny pracy w stacjach sanitarno-epidemiologicznych i laboratoriów badawczych, określających metodykę kwalifikowania źródeł do pomiarów oraz doboru metod pomiaru i oceny. W takiej sytuacji zaleca się i wykonuje wiele pomiarów zbędnych, a równocześnie nie wykonuje się pomiarów przy wielu źródłach istotnych z punktu widzenia ochrony pracy.

Zakład Bioelektromagnetyzmu
Pracownia Zagrożeń Elektromagnetycznych


Modelowe struktury barier chroniących przed promieniowaniem elektromagnetycznym

Ryzyko związane z narażeniem na działanie pola elektromagnetycznego (PEM) o nadmiernym lub niebezpiecznym natężeniu występuje przy eksploatacji źródeł promieniowania energii elektromagnetycznej jak np. urządzenia grzejne, maszty stacji radiowych i telewizyjnych, urządzenia radionawigacyjne i radiolokacyjne, urządzenia fizykoterapeutyczne i diagnostyczne.
W przypadkach, gdy nie jest możliwe zabezpieczenie człowieka przed promieniowaniem mikrofalowym przez dokładne ekranowanie źródeł promieniowania i stanowisk pracy zachodzi konieczność stosowania ochrony indywidualnej w postaci ubioru otaczającego ciało pracownika na całej powierzchni, jednocześnie niepalnego, higienicznego, z warstwą elektrycznie izolującą.
Podstawowym zadaniem projektu jest opracowanie modelowej struktury barier o zdolności tłumienia promieniowania elektromagnetycznego nie mniejszej niż 30 dB, równocześnie niepalnych z warstwą elektrycznie izolującą. Prowadzone będą próby modelowania tkanin oraz nitek z rdzeniem z włókien metalowych w postaci odrębnych, koncentrycznie nałożonych na siebie warstw. Kolejnym zadaniem jest opracowanie i ocena modelu ubioru ochronnego posiadającego skuteczność ekranowania nie mniejszą niż 20 dB. Przewiduje się wykonanie ubioru w formie kombinezonu niepalnego, przewiewnego i o niskiej przewiewności.

Zakład Ochron Osobistych
Pracownia Ochron Rąk i Nóg