Czynniki zagrożeń zawodowych
STRES

 

STRES  W  PRACY


TEMATY BADAWCZE - streszczenia, WYNIKI PRAC BADAWCZYCH

 

Tematyka stresu w pracy realizowana jest przez Pracownię Psychologii i Socjologii Pracy w Zakładzie ERGONOMII. Najnowsze prace prowadzone w tym obszarze realizowane są w ramach V etapu programu wieloletniego "Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy" ( 2020 -2022) w zakresie służb państwowych oraz badań naukowych i prac rozwojowych

 

 

ZADANIA W ZAKRESIE SŁUŻB PAŃSTWOWYCH REALIZOWANE PRZEZ ZAKŁAD ZAGROŻEŃ CHEMICZNYCH, PYŁOWYCH I BIOLOGICZNYCH W LATACH 2020-2022

 

 

Symbol zadania

Tytuł / kierownik zadania

2.SP.23

Opracowanie programu interwencji zwiększającej kapitał psychologiczny pracowników 50+ / mgr Zofia Mockałło

Celem głównym zadania było opracowanie programu interwencji zwiększającej kapitał psychologiczny pracowników 50+. Cel ten osiągnięto przez opracowanie programu interwencji, przeprowadzenie zgodnie z nim interwencji wśród pracowników w wieku 50+ oraz oceny jej skuteczności.

Materiały informacyjne 

Program interwencji 

 

 

PROJEKTY W ZAKRESIE BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH REALIZOWANE PRZEZ ZAKŁAD ZAGROŻEŃ CHEMICZNYCH, PYŁOWYCH I BIOLOGICZNYCH W LATACH 2020-2022

 

Symbol projektu

Tytuł /kierownik zadania

I.PB.03

Psychospołeczne warunki pracy a zaburzenia depresyjne wśród pracujących Polaków / dr hab. Dorota Żołnierczyk-Zreda, prof. Instytutu

Celem projektu było przeprowadzenie oceny psychospołecznych warunków pracy w kontekście zaburzeń depresyjnych wśród pracujących Polaków.

Materiały informacyjne: "Kompleksowy program przeciwdziałania problemom ze zdrowiem psychicznym pracowników

"Kompleksowy program przeciwdziałania problemom ze zdrowiem psychicznym pracowników

IV.PB.03

Monitoring psychospołecznych warunków pracy, zdolności do pracy i dobrostanu w grupie polskich pracowników / dr hab. Łukasz Baka, prof. Instytutu

Celem projektu był monitoring psychospołecznych warunków pracy, zdolności do pracy oraz dobrostanu w grupie pracowników reprezentujących trzy obszary działalności zawodowej: ochronę zdrowia, oświatę i naukę oraz działalność usługową związana z pracą z klientem (np. bankowość, ubezpieczenia, handel).

Materiały informacyjne: "Monitoring psychospołecznych warunków pracy"

"Kształtowanie się zdolności do pracy i dobrostanu w grupie pracowników ochrony zdrowia, oświaty i nauki oraz usług związanych z kontaktem z klientem. Zalecenia do programów profilaktycznych. PORADNIK"

IV.PB.04

Badania indywidualnych i organizacyjnych uwarunkowań zjawiska cyberprzemocy w miejscu pracy / dr Magdalena Warszewska-Makuch

Celem projektu było przeanalizowanie wyników badań, opracowanie treningu w zakresie stosowania adaptacyjnych strategii regulacji emocji, opracowanie materiałów informacyjnych, przeprowadzenie seminarium dla pracodawców, specjalistów ds. zarządzania zasobami ludzkimi i innych ekspertów.

IV.PB.06

Identyfikacja czynników wpływających na efektywność treningu redukcji stresu oparte-go o mindfulness (MBSR) poprzez monitorowanie fizjologicznych parametrów reakcji stresowej / mgr Sylwia Sumińska

Celem projektu była identyfikacja czynników wpływających na efektywność treningu redukcji stresu opartego o mindfulness (MBSR) poprzez pomiar fizjologicznych parametrów reakcji stresowej. W ramach projektu przewidziano sprawdzenie skuteczności treningu MBSR oraz monitorowania własnych parametrów fizjologicznych na nabywanie kompetencji w zakresie radzenia sobie ze stresem.

Materiały informacyjne: "Metody pomiaru stresu"

Poradnik: "Radzenie sobie ze stresem"

 

 INNE PROJEKTY

 

Badania międzykulturowe stresu wśród kierowników - próba polska

Celem projektu jest analiza stresu psychicznego w pracy kierowniczej jako zjawiska uwarunkowanego kulturowo. W analizach nawiązuje się do dymensji kultury wyróżnionych przez G.Hofstede i zmierza się do ustalenia, jaka jest ich intensywość w grupie polskich managerów w porównaniu z analogicznymi grupami z innych krajów, a także na ile wartości kulturowe rzutują na stres doświadczany w pracy (jego źródła, konsekwencje oraz wybrane zmienne osobnicze związane ze stresem). Projekt jest częścią badań międzynarodowych "Cooperative International Study of Managerial Stress, CISMS" zainicjowanych przez C.Coopera (UK) i P.Spectora (USA).
W ramach projektu przewiduje się :
- polską adaptację kwestionariuszy stosowanych w badaniach międzynarodowych
  (m.in. Occupational Stress I - przebadanie próby kwotowej 700 polskich
  kierowników,
- analizę relacji między zmiennymi stresu a wartościami kulturowymi w
  próbie polskiej
- analizę porównawczą między próbą polską a próbami z wybranych
  krajów europejskich.
Z powyższych podpunktów dwa zostały już zrealizowane, a dwa następne są w trakcie realizacji.

Zakład Ergonomii
Pracownia Psychologii i Socjologii Pracy


Opracowanie modelu zarządzania stresem psychospołecznym w miejscu pracy jako element promocji zdrowia

Celem projektu jest opracowanie modelu zarządzania stresem w miejscu pracy. Model ten rozumiany jest jako algorytm postępowania, który może być przydatny dla osób wdrażających program zarządzania stresem. Zadaniem I etapu (rok 1999) było wstępne sformułowanie modelu. W następnych etapach (II i III), na podstawie modelu zastanie sformułowany i wdrożony pilotażowy program zarządzania stresem w wybranej organizacji. Program ten oraz model leżący u jego podstaw, zostanie poddany ocenie pod kątem swej skuteczności..
Zaproponowany model ma charakter ogólny, dzięki temu może być przydatny dla różnych firm. Zgodnie z modelem, zarządzanie stresem powinno przebiegać w pięciu etapach: a) inicjatywa, b) ustanowienie struktury, c) ocena stresu, d) wdrożenie programu zarządzania stresem, e) ocena programu.. Przewiduje się że programy budowane na podstawie modelu będą:
- wykorzystywały techniki partycypacji pracowników
- obejmowały techniki skierowane na modyfikację funkcjonowania jednostek oraz
  struktur organizacyjnych
- obejmowały trzy poziomu prewencji - pierwszego stopnia (przyczyny stresu),
  drugiego stopnia (spostrzeganie stresu i jego wczesne objawy),
  trzeciego stopnia (skutki stresu).

Zakład Ergonomii
Pracownia Psychologii i Socjologii Pracy


Opracowanie i sprawdzenie skuteczności programu modyfikacji patologicznego Wzoru A jako profilaktyka stresu i chorób wśród pracowników

Celem projektu jest opracowanie programu modyfikacji patologicznego Wzoru A, czyli takiej charakterystyki człowieka, który - wbrew własnym możliwościom temperamentalnym - nastawiony jest na osiąganie jak najwięcej, w jak najkrótszym czasie. Wzór A ujawniany jest szczególnie silnie w pracy zawodowej i stanowi poważny czynnik ryzyka chorób, zwłaszcza choroby wieńcowej. Skuteczny program modyfikacji Wzoru A mógłby zatem stanowić rodzaj prewencji stresu i chorób wśród pracowników.
Opracowany program, którego celem była modyfikacja systemu poglądów, postaw i zachowań osób ze Wzorem A w kierunku dostosowania tych poglądów, postaw i zachowań do posiadanych przez te osoby właściwości temperamentalnych. Program miał charakter szkolenia o charakterze edukacyjnym i psychokorekcyjnym. Realizowany był w grupie 40 kierowników charakteryzujących się Wzorem A. Odbywał się w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy w trakcie 10 sesji składających się z wykładów i ćwiczeń, prowadzonych głównie przez psychologów, lekarzy oraz psychoterapeutów

Zakład Ergonomii
Pracownia Psychologii i Socjologii Pracy


Walidacja testów psychologicznych dla potrzeb poradnictwa i doboru zawodowego do prac trudnych i niebezpiecznych

Celem projektu jest analiza psychometryczna wybranych testów psychologicznych, służących doborowi osób do prac trudnych i niebezpiecznych.
Przewiduje się analizę psychometryczną testów umożliwiających określenie poziomu inteligencji oraz zdolności specjalnych z zakresu pamięci, koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz odporność na monotonię. Są to testy w wersji komputerowej, pochodzące z Wiedeńskiego Systemu Testów. Analiza psychometryczna obejmować będzie określenie wskaźników trafności i rzetelności testów oraz określenie norm testowych.
Testy te, wraz z innymi, dotychczas opracowanymi, utworzą zestaw narzędzi psychodiagnostycznych, stanowiący minimum niezbędne przy prowadzeniu doboru do prac trudnych i niebezpiecznych. Będzie to zestaw oparty o najbardziej aktualne charakterystyki zawodowe.
Przewiduje się upowszechnienie wyników pracy w formie podręczników do testów, zawierających informacje o właściwościach psychometrycznych opracowanych narzędzi.

Zakład Ergonomii
Pracownia Psychologii i Socjologii Pracy


Opracowanie kwestionariusza do badania klimatu bezpieczeństwa w zakładzie pracy.

Celem pracy jest stworzenie kwestionariusza umożliwiającego badanie klimatu bezpieczeństwa w zakładzie pracy.
Realizacja tematu obejmuje:
- przegląd dorobku światowego w zakresie teorii i badań kultury i klimatu
  bezpieczeństwa
- przegląd metod i narzędzi wykorzystywanych do oceny i pomiaru kultury i
  klimatu bezpieczeństwa
- wyłonienie kluczowych elementów klimatu bezpieczeństwa (I etap)
- opracowanie i weryfikacja statystyczna kwestionariusza do badania klimatu
  bezpieczeństwa (II etap)
- badania klimatu bezpieczeństwa wybranych przedsiębiorstw z wykorzystaniem
  opracowanego narzędzia (III etap)
Badanie klimatu bezpieczeństwa stanowi jedną z metod oceny kultury bezpieczeństwa w zakładzie pracy. Stosowanie kwestionariusza umożliwi diagnozę, monitorowanie, a także promowanie wysokiej kultury bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie.

Zakład Ergonomii
Pracownia Psychologii i Socjologii Pracy