Zagrożenia czynnikami chemicznymi

 

Problem: Narażenie na szkodliwe substancje chemiczne (mgły olejowe i pyły szlifierskie) w skutek wykonywania czynności związanych z procesem obróbki plastycznej metali

 

Pytania / obserwacje Dzialania poprawiajace stan bhp
Czy personel warsztatu jest narażony na oddziaływanie substancji chemicznych i pyłów w stężeniach przekraczających wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń (NDS)? Dokonywanie okresowych pomiarów stężenia szkodliwych substancji chemicznych w powietrzu na stanowiskach pracy.

Informowanie personelu o przekroczeniach wartości NDS czynników chemicznych.
Czy są stosowane rozwiązania techniczne i organizacyjne ograniczające narażenie na szkodliwe substancje chemiczne i pyły? Zastosowanie odpowiedniej wentylacji w pomieszczeniach pracy.

Zapewnienie odprowadzenia spalin z pomieszczeń pracy.

Ograniczanie w procesie pracy w pomieszczeniach czynności wymagających uruchamiania silnika spalinowego.

Zainstalowanie mierników stężeń tlenku węgla.

Ograniczenie czasu pracy.
Czy są zapewnione środki ochrony indywidualnej? Stosowanie prawidłowo dobranych środków ochrony indywidualnej.
Czy narzędzia ręczne z własnym napędem są kompletne i w stanie pełnej sprawności? Wyposażenie zakładu w ręczne narzędzia z własnym napędem oznaczone znakiem bezpieczeństwa, posiadające ważny certyfikat uprawniający do takiego oznaczania i instrukcję obsługi lub DTR w języku polskim.
Czy są przeprowadzane wstępne i okresowe badania lekarskie? Przeprowadzanie wstępnych i okresowych badań lekarskich.