Śliskie, nierówne powierzchnie

 

Problem: Zagrożenia urazami z powodowane poślizgnięciem, potknięciem i upadkiem na podłogę lub innym podłożu stanowiska pracy w skutek rozprysku lub rozlania się płynów technologicznych (oleje, płyny chłodzące, itp.) oraz nierówności podłoża przy:

  • obrabiarkach do obróbki plastycznej metali (tj.: pras, zwijarek, zgniatarek, młotów, giętarek, itp.),

 

Pytania / obserwacje Dzialania poprawiajace stan bhp
Czy mogą wystąpić potknięcia, poślizgnięcia i upadki na skutek:
  • nierównych i uszkodzonych podłóg w pomieszczeniach,
  • znajdującej się na podłodze cieczy technologicznych (olejów, płynów chłodzących),
  • wystających progów między pomieszczeniami, w drzwiach wejściowych i na drogach komunikacyjnych,
  • dziur i pęknięć w podłodze,
  • nieodpowiedniego obuwia roboczego?
Wykonanie podłóg z materiałów nienasiąkliwych i zapobiegających poślizgom. Zapewnienie równej powierzchni podłogi.

Zlikwidowanie progów między pomieszczeniami, ograniczenie ich wysokości w drzwiach wejściowych.

Likwidowanie na bieżąco nierówności i ubytków podłoża.

Uzupełnianie na bieżąco ubytków podłoża (wyrównywanie nawierzchni).

Stosowanie odpowiednio dobranego obuwia ochronnego i roboczego.
Czy istnieje łatwe przejścia miedzy stanowiskiem pracy a drogami transportowymi w hali produkcyjnej? Zapewnienie wolnych, niezastawionych przedmiotami szerokość dróg komunikacyjnych o szerokości umożliwiającej swobodne poruszanie się pracowników i przenoszenie lub przewożenie materiałów, gotowych wyrobów, itp..

Zapewnienie najkrótszej drogi transportu obrabianych wyrobów/półwyrobów, co wymaga ustawienia obrabiarek w kolejności wykonywanych przez nie operacji.

Pozostawienie pomiędzy obrabiarkami wolnych przestrzeni – gwarantujących prawidłową pracę oraz pełne bezpieczeństwo obsługujących je osób.
Czy wokół stanowisk jest utrzymywany porządek? Zachowanie porządku wokół stanowiska pracy (uprzątanie porozrzucanych części, przedmiotów).

Stosowanie schodów odpowiadających wymaganiom norm i przepisów.