Spadające elementy maszyn

 

Problem: Zagrożenie urazami z powodowane spadającymi:

  • ciężkimi obrabianymi przedmiotami (wyroby/półwyroby),
  • ciężkimi narzędziami (matryce, tłoczniki),
  • częściami maszyn,
  • uchwytami lub imadłami,
  • arkuszami, płatami blach, profili.

 

Pytania / obserwacje Dzialania poprawiajace stan bhp
Czy wyznaczono i przygotowano miejsca do składowania wyrobów/półwyrobów? Wyznaczenie i przygotowanie miejsc składowania wyrobów/półwyrobów.
Czy są przekraczane dopuszczalne obciążenia stropów, podłóg, regałów oraz innych miejsc i urządzeń do składowania wyrobów/półwyrobów? Określenie dopuszczalnego obciążenia stropów, posadzek, stojaków, regałów oraz innych miejsc i urządzeń do składowania wyrobów/półwyrobów.

Zapewnienie informacji o wartościach obciążenia, np.: przez wywieszanie czytelnych napisów.

Zapewnienie, aby masa wyrobów/półwyrobów nie przekraczała dopuszczalnego obciążenia stojaków, regałów i innych urządzeń do składowania, a także podłóg, stropów i innych miejsc, na których są składowane.
Czy są spełnione wymagania bezpieczeństwa dotyczące składowania i użytkowania butli z gazami technicznymi? Zabezpieczenie butli z gazami technicznymi przed:
przewróceniem, promieniami słonecznymi, opadami atmosferycznymi i dostępem osób nieupoważnionych.
Czy są ustalone i przestrzegane zasady oraz sposoby układania wyrobów/półwyrobów, zapewniające bezpieczeństwo? Ustalenie zasad i sposobów układania oraz pobierania wyrobów/półwyrobów, zapewniających przede wszystkim:
  • zachowanie stateczności stosów: przez ustalenie i przestrzeganie wysokości stosów odpowiednio do rodzaju składowanych wyrobów/półwyrobów i powiązania między warstwami, zapewnienie, aby środek ciężkości pozostawał w obrysie stosu, a odległości między stosami zapewniały bezpieczeństwo przy układaniu, pobieraniu i przemieszczaniu wyrobów/półwyrobów.
Czy właściwie zamocowane są narzędzia, uchwyty mocujące i inne elementy wyposażenia maszyny wpływające na bezpieczeństwo pracy? Należy sprawdzić zamocowanie narzędzi (tłoczników, matryc, itp.) w maszynach przed rozpoczęciem obróbki plastycznej.