Urządzenia transportowe

Zasady bezpieczeństwa przy przemieszczaniu materiałów z użyciem urządzeń transportowych  • urządzenia transportowe powinny posiadać oznakowanie określające ich dopuszczalny udźwig,
  • krążki, wielokrążki i wciągniki stosowane do przemieszczania ładunków powinny być przymocowane do posiadających odpowiednią wytrzymałość belek, haków, dźwigów lub innych konstrukcji - w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy,
  • stosowane krążki i liny powinny być tak dobrane, by niemożliwe było zakleszczenie lub zsunięcie się liny,
  • elementy układów cięgnowych stosowanych podczas przemieszczenia ładunków powinny spełniać wymagania określone w polskich normach,
  • niedopuszczalne jest używanie lin i łańcuchów uszkodzonych lub o niedostatecznej wytrzymałości albo niewłaściwie zamocowanych,
  • długość liny lub łańcucha powinna być dobrana, aby przy rozwinięciu, niezbędnym do przemieszczenia ładunku, pozostały na bębnie dwa zwoje,
  • przebywanie pracowników pod zawieszonym ładunkiem jest niedopuszczalne,
  • sposób zamocowania ładunku na haku powinien zapobiegać jego upadkowi lub gwałtownej zmianie położenia,
  • podnoszenie lub opuszczanie ładunków w miejscu przebywania pracowników powinno być poprzedzone sygnałem ostrzegawczym.