Zalecenia bezpieczeństwa


Dostęp do silników i zespołów przenoszenia napędu powinien być uniemożliwiony przez zastosowanie osłon stałych. W przypadku wymaganego częstego dostępu (tj. częstszego niż raz na zmianę) powinny być stosowane ruchome osłony z urządzeniami blokującymi. Blokowanie osłony powinno zawierać, co najmniej jeden czujnik uruchamiany w wymuszonym trybie pracy.

Przecinarki taśmowe

Osłony stałe lub nastawne powinny uniemożliwiać dostęp do piły na całej jej długości, z wyjątkiem miejsca skrawania. Podczas cięcia powinna być zastosowana ruchoma prowadnica z możliwością ustawienia jej jak najbliżej skrawanego przedmiotu.

Prowadnica powinna być połączoną z słoną nastawna, która zakrywa części piły niebiorącej udziału w skrawaniu (fotografia zamieszczona niżej). Prowadnice wpływają na równomierności pracy piły oraz zmniejszają ryzyko pęknięcia piły podczas pracy, a w konsekwencji urazu pracownika. W przecinarkach taśmowych ze zmechanizowanym posuwem obrabianego materiału lub obudowy piły, większym niż 2m/min, dostęp do strefy roboczej narzędzia powinien być osłonięty osłonami.

 


Widok zastosowanej nastawnej osłony połączonej z prowadnicą piły taśmowej


Przecinarki tarczowe

Przecinarki tarczowe powinny być wyposażone w osłony uniemożliwiające dostęp do ostrzy (zębów) obracającej się piły (w przypadku, gdy głowica robocza pozostaje w spoczynku), do piły podczas cięcia (z wyjątkiem miejsca obsługi) oraz do urządzenia oczyszczającego piłę podczas jej ruchu. Zastosowane osłony w przecinarce powinny chronić przed wyrzucanymi odłamkami (np. cząstkami piły, cząstkami materiału obrabianego, wiórami powstającymi podczas cięcia).

W przecinarkach tarczowych dostęp do piły powinien być uniemożliwiony kombinacją osłon stałych i osłon zamykających się samoczynnie (Fotografia zamieszczona niżej). Osłona zamykająca się samoczynnie odsłania niezbędną część ostrza piły potrzebną do cięcia materiału i podczas powrotu głowicy do pozycji spoczynkowej powinna automatycznie zakryć ostrze piły. W przypadku, gdy ruch lub stopień zamknięcia osłony zamykającej się samoczynnie zależy od położenia głowicy roboczej, w przecinarce powinny być zastosowane odpowiednie urządzenie ochronne (np. sprężyny powrotne lub odciążające, zatrzaski-zapadki) zapobiegające opuszczeniu się głowicy roboczej z położenia spoczynkowego do pozycji roboczej.

 


Widok przecinarki tarczowej z kombinacją osłon z głowicą w pozycji spoczynkowej (ostrza piły zasłonięte)W przypadku mniejszych przecinarek tarczowych (o średnicy piły do 760 mm) powinna być zastosowana osłona narzędzia lub obudowa przecinarki. W przypadku dużych przecinarek (o średnicy piły powyżej 760 mm) dopuszcza się stosowanie zabezpieczenia w postaci ogrodzenia przecinarki.

Dostęp do poruszającej się piły, urządzeń do mocowania i jakichkolwiek zmechanizowanych urządzeń pomiarowych lub posuwowych od tylnej strony jak również pod stołem przecinarki powinien być uniemożliwiony przez zastosowania odpowiednich osłon stałych, a jeżeli to nie możliwe powinny być zastosowane osłony odległościowe łącznie z ruchomymi osłonami blokującymi lub urządzeniami odległościowymi do samoczynnego wyłączania.

Podczas wykonywanej pracy należy:

 • sukcesywnie usuwać odpady, wióry oraz przecięty materiał,
 • odsunąć piłę lub tarczę od przedmiotu obrabianego w czasie postoju maszyny,
 • wymieniać narzędzia tylko w czasie postoju maszyn,
 • nie wolno pozostawiać przecinarki będącej w ruchu bez obsługi lub nadzoru,
 • wymianę narzędzia (piły taśmowe, tarcze) wykonywać tylko po wcześniejszym odłączeniu przecinarki od zasilania,
 • przecinarka uszkodzona nie może być używana,
 • nie wolno dokonywać pomiarów bezpośrednich podczas ruchu piły taśmowej lub tarczowej,
 • używać tylko sprawnych narzędzi i pomocy warsztatowych, nieuszkodzonych, prawidłowo oprawionych jak: młotki, pilniki, przecinaki, itp.,
 • po zakończeniu pracy należy całą przecinarkę oczyścić i przetrzeć na oliwioną szmatą. Utrzymywanie maszyny w czystości i właściwa kon serwacja przedłuża okres jej sprawności i jest czynnikiem podnoszą cym bezpieczeństwo pracy.,
 • nie wolno przecinarki będącej w ruchu: naprawiać, czyścić, smarować (z wyjątkiem przewidzianych w DTR),
 • prace konserwacyjne oraz naprawcze powinna przeprowadzać osoba wyznaczona przez pracodawcę i mająca odpowiednie kwalifikacje.