Mikroklimat

 

Problem: Zagrożenia związane z występowaniem niskiej lub wysokiej temperatury na stanowisku pracy

 

Pytania / obserwacje
Działania poprawiające stan bhp
Czy przeprowadzono pomiary mikroklimatu w środowisku pracy? Przeprowadzenie pomiarów mikroklimatu w środowisku pracy.
Czy wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych (NDN)? Informowanie pracowników o wynikach pomiarów.
Czy podjęto działania eliminujące bądź ograniczające niekorzystne warunki mikroklimatu? Ograniczanie prac na zewnątrz budynku. Podjęcie działań redukujących lub ograniczających niekorzystne warunki mikroklimatu. Stosowanie mechanicznej wentylacji nawiewno-wywiewnej lub klimatyzacji.
Czy jest stosowana odzież ochronna? Wyposażenie pracowników w odpowiednią odzież ochronną.