Położenie stanowiska pracy w odniesieniu do podłoża

 

Problem: Zagrożenie urazami powodowanymi upadkami ludzi z wysokości podczas wykonywania czynności związanych z procesem skrawania metali

    • do zagłębień wokół maszyn,
    • podczas przechodzenia z jednego do drugiego pomieszczenia, gdzie pomieszczenia położone są na różnych kondygnacjach.

 

Pytania / obserwacje
Działania poprawiające stan bhp
Czy wokół stanowisk jest utrzymywany porządek? Zachowanie porządku wokół stanowiska pracy, (uprzątanie odpadów metalowych, porozrzucanych przedmiotów).
Czy istnieje możliwość upadku osób z wysokości:
  • ze schodów,
  • z drabin, podestów i ramp,
  • do kanałów lub zagłębień wokół maszyny?
Stosowanie schodów odpowiadających wymaganiom norm i przepisów. Stosowanie drabin (metalowych lub drewnianych) zgodnie z przeznaczeniem (oznaczonych znakiem bezpieczeństwa, posiadających ważny certyfikat uprawniający do takiego oznaczania). Zapewnienie właściwego stanu technicznego drabin, schodów i pomostów. Powierzchnia schodów (wejść do pomieszczeń lub zejść do zagłębień wokół maszyn), pomostów, drabin powinna zapewniać spełnienie wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy. Przestrzeganie zakazu wchodzenia na regały i stoły warsztatowe.
Czy przy pracach prowadzonych na wysokości powyżej 1 m od podłoża stosowane są właściwe środki ochronne, np. podest z balustradą? Stosowanie podestu z balustradą (poręcz o wysokości co najmniej 1,1 m, krawężnik o wysokości 0,15 m i poprzeczka w środku) przy pracach prowadzonych na wysokości powyżej 1 m od podłoża.