Wymagania dotyczące obiektów budowlanych, pomieszczeń pracy, stanowisk do obróbki metalu

 

Obiekty budowlane wraz ze związanymi z nimi urządzeniami budowlanymi należy projektować i budować zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i prawa budowlanego (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1333 z późn. zm.), zapewniając:

 

 • spełnienie wymagań podstawowych dotyczących:
   • bezpieczeństwa konstrukcji,
   • bezpieczeństwa pożarowego,
   • bezpieczeństwa użytkowania,
   • odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,
   • ochrony przed hałasem i drganiami,
   • oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród;
 • warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie:
   • zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio do potrzeb, w energię cieplną i paliwa, przy założeniu efektywnego wykorzystania tych czynników,
   • usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów;
 • warunki bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • niezbędne warunki do korzystania z wybudowanych obiektów użyteczności publicznej przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich;
 • odpowiednie usytuowanie obiektów na działce budowlanej;
 • odpowiednie dostosowanie obiektów do rodzaju prowadzonej działalności oraz liczby zatrudnionych pracowników;
 • poszanowanie, występujących w obszarze obiektu, uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej.

Budowę nowych, modernizację lub rozbudowę dotychczasowych obiektów powinno prowadzić się na podstawie projektu pozytywnie zaopiniowanego pod względem zgodności z wymaganiami:

 • bezpieczeństwa i higieny pracy (przez rzeczoznawcę do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy - uprawnionego przez Głównego Inspektora Pracy),
 • ochrony przeciwpożarowej (przez właściwą ze względu na lokalizację komendę Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej lub rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych),
 • higieniczno – sanitarnymi (przez rzeczoznawcę do spraw sanitarno- higienicznych - uprawnionego przez Głównego Inspektora Sanitarnego).