Pożar

 

Problem : Zagrożenie pożarem

 

Pytania / obserwacje
Działania poprawiające stan bhp
Czy istnieje możliwość:
  • zaprószenia ognia w magazynie mąki i surowców
  • zapalenia się pyłów mącznych w pomieszczeniach produkcyjnych i trzepalni worków?
Zapewnienie właściwego składowania mąki i surowców.

Systematyczne sprzątanie osiadłych pyłów mącznych.

Przestrzeganie zakazu palenia tytoniu w pomieszczeniach pracy.

Przestrzeganie zakazu używania otwartego ognia w pomieszczeniach zagrożonych pożarem.
Czy występują uszkodzone urządzenia i instalacje elektryczne?
Przeprowadzanie okresowej konserwacji urządzeń elektrycznych przez elektryków z uprawnieniami odpowiednimi do stosowanych urządzeń i napięcia zasilania.
Czy są wytyczone i oznakowane drogi ewakuacyjne?
Zapewnienie wolnych dróg komunikacyjnych i ewakuacyjnych oraz dostępu do bram i wejść; oświetlenie i oznakowanie dróg ewakuacyjnych.
Czy są oznakowane pomieszczenia zagrożone pożarem?
Oznakowanie pomieszczeń zagrożonych pożarem.

Oznakowanie miejsc składowania sprzętu przeciwpożarowego.
Czy jest dostępny sprawny sprzęt przeciwpożarowy?
Zapewnienie dostępu do sprzętu przeciwpożarowego.

Dobór sprzętu i środków gaśniczych odpowiednich do używanych substancji i z uwzględnieniem występującej instalacji elektrycznej.

Dokonywanie okresowych kontroli sprzętu przeciwpożarowego i pomieszczeń.

Wyposażenie pomieszczeń w systemy sygnalizacji pożaru: półautomatyczne (przyciski alarmowe), automatyczne (czujniki np. dymowe, optyczne itp.)w pomieszczeniach i telefon.
Czy są prowadzone szkolenia pracowników z zakresu ochrony przeciwpożarowej?
Szkolenie pracowników w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Info: 10, 12, 15, 35, 37, 45-48