KALENDARZ obowiązkowych działań pracodawcy w zakresie BHP

 

Lp. Zakres dokumentacji

Nazwa dokumentu

Podmiot, któremu jest przekazywany

Termin

 

1. Coroczne sprawozdanie o warunkach pracy

Z-10
Sprawozdanie o warunkach pracy

GUS – Portal Sprawozdawczy – pocztą elektroniczną

do 15 lutego każdego roku

2. Szkolenia z zakresu BHP

KARTA SZKOLENIA WSTĘPNEGO W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY zawierająca potwierdzenia odbycia:
- instruktażu ogólnego
- instruktażu stanowiskowego

Pracodawca – akta osobowe pracownika

 

ZAŚWIADCZENIE ukończenia szkolenia:
- okresowego

3. Badania profilaktyczne

ZAŚWIADCZENIA lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku (wydane na podstawie wyników badań: wstępnego, okresowego, kontrolnego, dodatkowego)

Pracodawca – akta osobowe pracownika

 

4. Czynniki rakotwórcze i mutagenne


druk: INFORMACJA O SUBSTANCJACH CHEMICZNYCH, ICH MIESZANIANACH, CZYNNIKACH LUB PROCESACH TECHNOLOGICZNYCH O DZIAŁANIU RAKOTWÓRCZYM LUB MUTAGENNYM

- właściwy państwowy wojewódzki inspektor sanitarny
- właściwy okręgowy inspektor pracy

pracodawca przekazuje druk „INFORMACJA O SUBSTANCJACH CHEMICZNYCH, ICH MIESZANIANACH, CZYNNIKACH LUB PROCESACH TECHNOLOGICZNYCH O DZIAŁANIU RAKOTWÓRCZYM LUB MUTAGENNYM” niezwłocznie po rozpoczęciu działalności oraz corocznie w terminie do dnia 15 stycznia 

KARTY czynników rakotwórczych

 

REJESTR PRACOWNIKÓW narażonych na działanie czynników rakotwórczych

Pracodawca przechowuje przez 40 lat

5. Badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

REJESTR czynników szkodliwych występujących na stanowisku pracy

 

 

WYNIKI badań i pomiarów

 

pracodawca

Rejestr przechowuje pracodawca przez 40 lat

 

Wyniki przechowuje pracodawca przez 3 lata

KARTA wyników wykonywanych badań i pomiarów

pracodawca

 

KARTĘ– przechowuje pracodawca przez okres 40 lat

właściwy państwowy inspektor sanitarny

W przypadku likwidacji zakładu pracy KARTĘ wyników badań i pomiarów przekazuje się niezwłocznie

6. Niebezpieczne substancje chemiczne

KARTY charakterystyki substancji i mieszanin stwarzających zagrożenie

Pracodawca

 

KARTY charakterystyki mieszaniny nie zaklasyfikowanej jako niebezpieczna, która jednak zawiera, w stężeniach (określonych w rozporządzeniu) co najmniej jedną substancję stwarzająca zagrożenie dla zdrowia człowieka lub dla środowiska

SPIS posiadanych substancji  i mieszanin stwarzających zagrożenie

7. Choroby zawodowe

REJESTR PODEJRZEŃ o choroby zawodowe

Pracodawca

 

REJESTR CHORÓB ZAWOWOWYCH

Pracodawca

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

- właściwy inspektor sanitarny
- właściwy inspektor pracy

zgłoszenie może nastąpić u pracownika lub byłego pracownika, w okresie jego zatrudnienia w narażeniu zawodowym lub po zakończeniu pracy w takim narażeniu – nie później jednak niż w okresie określonym w wykazie chorób zawodowych

ZAWIADOMIENIE O SKUTKACH choroby zawodowej

- właściwy państwowy inspektor sanitarny
- Instytut Medycyny Pracy w Łodzi

po zakończeniu postępowania mającego na celu ustalenie uszczerbku na zdrowiu lub niezdolności do pracy w związku ze stwierdzoną chorobą zawodową pracownika

8. Wypadki przy pracy

PROTOKÓŁ POWYPADKOWY

Pracodawca przekazuje:
- Poszkodowanemu lub rodzinie zmarłego pracownika
- właściwemu inspektorowi pracy – gdy protokół dotyczy wypadku śmiertelnego, ciężkiego lub zbiorowego

Pracodawca przechowuje przez 10 lat

REJESTR WYPADKÓW PRZY PRACY

przechowuje pracodawca

 

STATYSTYCZNA KARTA WYPADKU

GUS – portal sprawozdawczy w formie elektronicznej

sporządzana w 2 egzemplarzach:
- dla urzędu statystycznego - egzemplarz statystycznej karty wypadku bez części II - do 15 dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu, w którym został zatwierdzony protokół powypadkowy

- część II statystycznej karty wypadku – nie później niż z upływem
6 miesięcy od daty zatwierdzenia protokołu powypadkowego

 

Drugi egzemplarz statystycznej karty wypadku – pracodawca przechowuje 10 lat

9. Prace szczególnie niebezpieczne

Wykaz prac szczególnie niebezpiecznych (o ile występują w zakładzie pracy)

Pracodawca

 

Wykaz rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (o ile występują w zakładzie pracy)

Pracodawca

 

Wykaz rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej(o ile występują w zakładzie pracy)

Pracodawca

 

10. Bezpieczeństwo przejazdu z towarem

     

Dokumentacja przewozowa (art. 87 ustawy o transporcie drogowym)

Kierowca

Przed wyruszeniem w trasę i podczas całej trasy