Uciążliwości

 

Problem : Podnoszenie i przenoszenie ciężarów

 

Pytania / obserwacje
Działania poprawiające stan bhp
Czy masa ciężarów podnoszonych i przenoszonych przekracza dopuszczalne wartości?

Wiek (lata)
Masa (kg)
kobiety
praca
powtarzalna
dorywcza
15-16
5
10
17-18
8
20
ponad 18
12
20

Wiek (lata)
Masa (kg)
mężczyźni
praca
powtarzalna
dorywcza
15-16
8
15
17-18
12
25
ponad 18
50
50
Stosowanie urządzeń transportowych eliminujących pracę ręczną (np. wózków, podnośników).

Zapoznanie pracowników z normami i technikami dźwigania ciężarów oraz przestrzeganie ich stosowania

Stosowanie przenoszenia zespołowego przez dwóch lub trzech pracowników.

Info: 1, 4, 16, 20, 21, 26, 27

 

Problem : Wymuszona pozycja ciała przy pracy
 
Pytania / obserwacje
Działania poprawiające stan bhp
Czy często występują wymuszone pozycje ciała przy pracy, jak np.:
  • długie stanie bez możliwości siedzenia
  • pochylanie i skręcenie tułowia
  • kucanie, klękanie
  • z rękoma uniesionymi powyżej linii głowy
  • wymuszona pozycja, wynikająca z ograniczonej przestrzeni (bardzo małe, niskie pomieszczenia)?
Zapewnienie pracownikom możliwości zmiany pozycji przy pracy.

Zapewnienie łatwego dostępu do wyposażenia na stanowisku pracy.

Dostosowanie struktury przestrzennej stanowiska pracy do wzrostu pracownika i zasięgu jego kończyn.

Info: 1, 4, 16, 50

 

Problem : Stres psychologiczny
 
Pytania / obserwacje
Działania poprawiające stan bhp
Czy występują przyczyny stresu w pracy:
  • praca zmianowa (nocna)
  • praca w godzinach nadliczbowych
  • konflikty między pracownikami
  • narzucone tempo pracy
  • monotonia?
Przestrzeganie norm dziennych i tygodniowych dotyczących czasu pracy.

Rozważenie możliwości zatrudnienia dodatkowych pracowników.

Angażowanie pracowników w ustalanie sposobów i terminów wykonania poszczególnych prac i ustalanie grafików czasu wolnego.

Doskonalenie metod instruktażu, szkoleń oraz instrukcji-

Ustalenie jasnych zasad wynagradzania, premiowania i kar regulaminowych.

Dbanie o poprawne stosunki międzyludzkie.

Ustalenie jasnego podziału obowiązków między pracowników.

Info: 1, 4