Wybuch

Problem : Zagrożenie wybuchem

Pytania / obserwacje
Działania poprawiające stan bhp

Czy wszystkie eksploatowane urządzenia (butle) z cieczami lub gazami pod ciśnieniem różnym od atmosferycznego mają decyzję UDT zezwalającą na ich eksploatację?
Stosowanie urządzeń ciśnieniowych dopuszczonych decyzją UDT do produkcji, obrotu i eksploatacji.

Przeprowadzenie przeglądów eksploatowanych urządzeń ciśnieniowych podlegających dozorowi technicznemu. Sprawdzenie wykonania zaleceń UDT.
Czy są dokonywane okresowo przeglądy urządzeń ciśnieniowych? Systematyczne poddawanie instalacji ciśnieniowych wymaganym przeglądom i konserwacjom.
Czy zawory i reduktory butli oraz zawory bezpieczeństwa wytwornic gazów (acetylenu, wodoru) są w dobrym stanie technicznym? Dokonywanie przeglądu zaworów, reduktorów, manometrów, węży i palników pod względem sprawności technicznej.
Czy butle ze sprężonymi gazami są prawidłowo:
  • magazynowane
  • zabezpieczone przed upadkiem i nagrzaniem?
Magazynowanie butli ze sprężonymi gazami w pomieszczeniach znajdujących się w budynkach parterowych, wyposażonych w instalację elektryczną w wersji przeciwwybuchowej, ogrzewanie wodne, osłony w oknach od nasłonecznionej strony oraz lekki dach.
Magazynowanie butli w składach otwartych z zadaszeniem zabezpieczającym przed promieniami słonecznymi oraz z równym podłożem.
Zapewnienie pewnego mocowania butli do ściany budynku w podręcznych magazynach (do 10 butli).
Ustawienie butli ze stopami w pozycji pionowej; ułożenie w ramach (poziomo) butli bez stóp. Zabezpieczenie zaworów kołpakami.
Czy używane przewody gazowe i palniki są przedmuchiwane przed rozpoczęciem
spawania?
Przedmuchiwanie tlenem pod ciśnieniem zanieczyszczonych przewodów gazowych i palników
Czy występują zagrożenia wybuchem na skutek:
  • ulatniania się gazu z niesprawnej instalacji gazowej na propan-butantworzenia się mieszanek wybuchowych z powietrzem (np. benzyny, rozpuszczalników)?
Zainstalowanie czujników gazu.
Przywrócenie pełnej szczelności instalacji ciśnieniowej
Instalowanie urządzeń elektrycznych Instalowanie urządzeń elektrycznych poza obszarem zagrożeń (łączniki, puszki, zabezpieczenia, mierniki)
Instalowanie i naprawa przeciwwybuchowych urzadzen elektrycznych Wykonywać jedynie przez personel odpowiednio przeszkolony, świadomy występujących zagrożeń, posiadający świadectwo kwalifikacji E (eksploatacja) z zakresu urządzeń przeciwwybuchowych
W jaki sposób rozróznia sie rodzaje budowy urzadzen przeciwwybuchowych oraz jak sa oznaczane wg PN-72/E – 08110 i PN-83/E – 08110. Wprowadzono oznaczenia literowe rodzaju budowy i sposobu ochrony oraz symbol przeznaczenia
a) dla przemysłu węglowego B
b) dla przemysłu chemicznego i pokrewnych Ex
Zasady eksploatacji urzadzen w obszarach zagrozonych wybuchem Zgodnie z fabryczną dokumentacją techniczno - ruchową i ustaleniami kierownika zakładu (ujętymi w instrukcji eksploatacji) w zakresie:
a) oceny stanu technicznego nie rzadziej, niż raz na 1 rok
b) oględzin nie rzadziej niż raz w miesiącu
c) przeglądów nie rzadziej, niż raz w roku