BHP w przemyśle meblarskim

 

Materiały informacyjne na temat wymagań prawa dotyczących zapobiegania zagrożeniom w mikro i małych przedsiębiorstwach produkcji mebli i wyrobów z drewna.

 

Autor opracowania: dr Barbara Krzyśków, CIOP-PIB, 2015

 

Materiały pogrupowane zostały według klasyfikacji przepisów przyjmując za podstawę kryteria przepisów zaproponowane przez T. Wykę. Zgodnie z przyjętym kryteriami przepisy podzielone zostały na przepisy prewencji bezpośredniej i pośredniej, w zależności odo ceny ich wpływu na stan bezpieczeństwa i higieny pracy oraz możliwości i drogi egzekwowania ich realizacji przez pracowników.

Biorąc pod uwagę przyjętą klasyfikację wyróżniono moduły tematyczne obejmujące wymagania dotyczące konkretnych zagadnień z bezpieczeństwa i higieny pracy.

Do modułów tych zaliczono:

 

  1. Obowiązki prewencji bezpośredniej dotyczące:

    1.1.   obiektów budowlanych i pomieszczeń;

    1.2.   organizowania i wyposażenia stanowisk pracy;

    1.3.   procesów pracy.

    1.4.   badań profilaktycznych,

    1.5.   szkolenia i informowania,

    1.6.   dostarczenia środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego

    1.7.   wydawania profilaktycznych posiłków i napojów.

 

2.  Obowiązki prewencji pośredniej dotyczące:

     2.1.   Obowiązki edukacyjne

     2.2.   Obowiązki organizacyjne

              2.2.1.    Powoływanie koordynatora ds. bhp

              2.2.2.   Wyznaczanie pracowników do udzielania pierwszej pomocy, wykonywania

                          działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników

              2.2.3.    Powoływanie służby bezpieczeństwa i higieny pracy

              2.2.4.    Konsultacje

              2.2.5.    Powoływanie zespołów powypadkowych

 

Dla każdego z wyróżnionych modułów przygotowano syntetyczne opisy obowiązujących wymagań. W nawiasach kwadratowych podane zostały pozycje przepisów w  ich wykazie umieszczonym  na końcu materiałów.