Opis pracowni
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

 

Profil działalności pracowni:

 
 
 • prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie szkodliwych substancji chemicznych w środowisku pracy
 • identyfikacja mieszanin substancji chemicznych emitowanych podczas szczególnie niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia procesów technologicznych oraz w pomieszczeniach biurowych
 • opracowywanie metod oznaczania substancji chemicznych w powietrzu na stanowiskach pracy z wykorzystaniem technik chromatograficznych i spektrofotometrycznych
 • opracowywanie norm
 • ocena narażenia i ryzyka zawodowego, związanego z występowaniem szkodliwych substancji chemicznych w procesach technologicznych,
 • prowadzenie serwisu - bazy wiedzy o zagrożeniach chemicznych i pyłowych CHEMPYŁ
 • prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie oceny narażenia i ryzyka zawodowego związanego z występowaniem substancji chemicznych w środowisku pracy
 • uczestnictwo w pracach Międzyresortowej Komisji ds. NDS i NDN, Zespołu Ekspertów ds. Czynników Chemicznych i  Komitetów Normalizacyjnych oraz w badaniach biegłości i porównaniach międzylaboratoryjnych.  


Obecnie prowadzone są prace badawcze dotyczące:

 • analizy i oznaczania rakotwórczych substancji chemicznych, np. wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA), lotnych związków organicznych (LZO)
 • frakcjonowania drobnych cząstek stałych pyłów antropogennych w kierunku analizy składu chemicznego poszczególnych frakcji emitowanych ze spalin diesla i biodiesla
 • analizy specjacyjnej związków chromu z wykorzystaniem chromatografii jonowej
 • opracowywania metod oznaczania substancji chemicznych
 • badania substancji endokrynnie aktywnych w środowisku pracy
 • badania wpływu cząstek nanostrukturalnych na aktywność powierzchniową membran biomimetycznych 

 

 

Kierownik Pracowni
dr hab. Małgorzata Szewczyńska, prof. nadzw. CIOP-PIB
tel. (22) 623 32 52, fax: (22) 623 36 93
e-mail: mapol@ciop.pl

Publikacje
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Oferta
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

Pracownia Metod Chromatograficznych - Oferta

 • identyfikacja substancji chemicznych w mieszaninach występujących w powietrzu na stanowiskach pracy (GC/MSD)
 • wykonywanie pomiarów stężeń organicznych i nieorganicznych substancji chemicznych w powietrzu stanowisk pracy w celu oceny narażenia zawodowego z wykorzystaniem technik chromatograficznych i spektrofotometrycznych
 • przeprowadzanie oceny ryzyka zawodowego związanego z występowaniem substancji chemicznych w środowisku pracy metodami  ilościowymi i jakościowymi
 • szkolenia w zakresie zagrożeń czynnikami chemicznymi w środowisku pracy (pomiar, ocena)

Aparatura pomiarowa i badawcza:

 

 • Wysokosprawny chromatograf cieczowy (HPLC) z detektorem fluoroscencyjnym (FL) i spektrofotometrycznym (DAD) firmy Merck Hitachi
 • Wysokosprawny chromatograf cieczowy (HPLC) z detektorem fluoroscencyjnym (FL) i spektrofotometrycznym (DAD) firmy Agilent Technologies
 • Ultrasprawny chromatograf cieczowy (UPLC) z detektorem fluoroscencyjnym (FL) i spektrofotometrycznym (DAD) firmyMerck Hitachi
 • Chromatograf jonowy z detektorem konduktometrycznym i spektrofotometrycznym firmy ThermoSciences
 • Chromatograf gazowy (GC) z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym (FID), wychwytu elektronów (ECD),firmy Agilent Technologies
 • Chromatograf gazowy (GC) z detektorem spektrometrii mas(MS)firmy Agilent Technologies
 • Układ termicznej desorpcji (TD) sprzężonej z chromatografem gazowym (GC) i detektorem spektrometrii mas (MS)firmy Agilent Technologies
 • Aspiratory do pobierania próbek powietrza Gilair-5, Pocket Pump,Gilian 3500, AirChek 2000, Gilian LFS-113, Leland Legacy Pump
 • Wyparki obrotowe firmy HEIDOPH
 • Automatyczne aparaty Soxhleta firmy Büchi
 • System do zatężania próbek firmy Büchi
 • Niskociśnieniowy impaktor kaskadowy ELPI do frakcjonowania cząstek i pomiaru rozkładu w warunkach rzeczywistych oraz analizy chemicznej frakcji firmy Dekati
 • Spektrometr absorpcji atomowej - SOLAAR M, z korekcją tła lampą deuterową, wyposażony w zestaw lamp do oznaczania 40 pierwiastków chemicznych
 • Spektrometr absorpcji atomowej - AAnalyst 600, z korekcją tła metodą Zeemana, wyposażony w zestaw lamp do oznaczania 22 pierwiastków chemicznych
 • Spektrometr absorpcji atomowej - SpectrAA 880, z korekcją tła metodą Zeemana, wyposażony w zestaw lamp do oznaczania 20 pierwiastków
 • Spektrometr UV-VIS – HELOS BETA
 • Spektrometr podczerwieni (IR) z transformacją Fouriera - Frontier FTIR
 • Piec mikrofalowy - Muliwave 3000
 • Zestaw aspiratorów i kalibratorów umożliwiający pobieranie próbek powietrza ze stanowisk pracy z zastosowaniem dozymetrii indywidualnej.

 
Skład osobowy
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
 • Pracownia Zagrożeń Chemicznych
   Kierownik telefon e-mail
   dr hab. Małgorzata Szewczyńska, prof. CIOP-PIB 22 623-32-52 mapol[at]ciop.pl
   telefon e-mail
   dr Elżbieta Dobrzyńska 22 623-46-87 eleki[at]ciop.pl
   dr inż. Dorota Kondej 22 623-46-94 dokon[at]ciop.pl
   dr Joanna Kowalska 22 623-46-87 jokow[at]ciop.pl
   mgr Paweł Wasilewski 22 623 46 58 pawas[at]ciop.pl
   inż. Agnieszka Woźnica 22 623-46-65 agwoz[at]ciop.pl
Treść HTML
 
Maksymalizuj
Minimalizuj