Belka nawigacyjna
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
 
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
Psychologia i socjologia pracy
PSYCHOLOGIA I SOCJOLOGIA PRACY

PROJEKTY dotyczące PSYCHOLOGII I SOCJOLOGII PRACY (CIOP-PIB)

 

PROJEKTY BADAWCZE w Programie Wieloletnim 2014 - 2016 realizowane przez Pracownię Psychologii i Socjologii Pracy  Zakładu Ergonimii CIOP-PIB

 

 

Tytuł Projektu

 

 

Kierownik projektu

Identyfikacja indywidualnych i organizacyjnych determinantów motywacji osób starszych do kontynuowania pracy

dr Magdalena Warszewska-Makuch

Wpływ stereotypów na funkcjonowanie zawodowe pracowników 50+

mgr Zofia Mockałło

Rodzaj umowy o pracę a dobrostan pracowników i postawa wobec wymagań pracy

dr Dorota Żołnierczyk-Zreda

Profil wymagań psychologicznych, warunkujących sprawność i bezpieczeństwo pracy kierowców zawodowych powyżej 55 roku życia

dr Anna Łuczak

Przygotowanie i ewaluacja programu szkoleń z zakresu psychospołecznych, fizjologicznych i organizacyjnych uwarunkowań bezpieczeństwa w transporcie drogowym

mgr Andrzej Najmiec

Określenie psychospołecznych uwarunkowań efektywnej współpracy osób z różnych pokoleń, w tym osób w wieku 50+

mgr Elżbieta Wołodźko

 

 WYNIKI PRAC BADAWCZYCH

 

Zakład Ergonomii

Pracownia Psychologii i Socjologii Pracy

"Rodzaj umowy o pracę a dobrostan pracowników i postawa wobec wymagań pracy", okres realizacji 2014-2016

Podstawowym celem projektu było określenie związków pomiędzy rodzajem umowy o pracę a dobrostanem pracowników i ich postawą wobec wymagań pracy. W ramach realizacji projektu ustalono, jaki jest wpływ rodzaju umowy o pracę na dobrostan pracowników oraz ich postawę wobec wymagań pracy, a także, czy kontrakt psychologiczny  pośredniczy w związku pomiędzy rodzajem umowy o pracę a dobrostanem pracowników oraz ich postawą wobec wymagań pracy. Określono również, jak powyższe związki zależą od wieku pracowników.

 

Kontrakt psychologiczny pomiędzy pracodawcą a pracownikiem (materiały informacyjne)

Autor: dr Dorota Żołnierczyk-Zreda, CIOP-PIB
2016 r.

 


INNE TEMATY BADAWCZE - streszczenia

 

Collaborative International Study of Managerial Stress (CISMS-2): Work-Family issue
Współpraca międzynarodowa. Koordynacja: P.Spector (Univ.South Florida, US), S.Poelmans (Univ. Navarra, Spain), 2004-2005

 
Leadership and Health in Europe

Współpraca z National Institute for Psychosocial Factors and Health w Szwecji , 2005-2007


PROHELM - Accident prevention options with motorcycle helmets

„Kaski motocyklowe jako element zapobiegania wypadkom wśród motocyklistów”, „Wpływ środowiska ograniczonej przestrzeni wokół głowy na funkcje fizjologiczne i poznawcze człowieka” Akcja COST 357, 2007 – 2008

Kluczowa rola gminy w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych
Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, 2005 – 2007

Topic Centre Risk Obserwatory
Stress in figures – Projekt European Agency for Safety and Heath, 2005-2006.
“Summary, discussion and conclusions of cases to prevent risks to drivers of road haulage vehicles, Projekt TC WE OSH - WE-09-05b 2009

AIMs - Advanced Interactive Materials
The 6th European Framework Project, 2004-2008

PRIMA-EF: Psychosocial risk management-European Framework
The 6th European Framework Project, 2006-2008

Work - related stress
Nr projektu: TC RO PO601

ESENER - European Survey of Enterprises on New and Emerging Risks
Projekt koordynowany przez European Agency for Safety and Health at Work, 2007-2009

Europejski Dialog Społeczny jako instrument wdrażający Ramowe Porozumienie Dotyczące Prześladowania i Przemocy w Pracy w 4 krajach członkowskich
Grant nr VS/2008/2004 Komisji Europejskiej, 2008-2009

NEXT- Sustaining Working Ability in the Nursing Profession - Investigation of premature departure from work
Grant Komisji Europejskiej, 5PR, 2003-2005

Work - related stress
Projekt koordynowany przez European Agency for Safety and Health at Work, TC RO P0601 2005-2007: 2006-2007

Violence and bullying
Projekt koordynowany przez European Agency for Safety and Health at Work, TC RO P0806, 2008-2009

HIRES - Health in restructuring. Innovative approaches and policy recommendations
Grant Komisji Europejskiej (program: PROGRESS), 2008-2009

Topic Centre Risk Observatory: Emerging psychosocial risks
Projekt European Agency for Safety and Health, 2006-2007

PROGRAM WIELOLETNI
„Dostosowywanie warunków pracy w Polsce do standardów Unii Europejskiej”
etap II, okres realizacji 2005-2007

1.A.06
Badania percepcji wizualnych sygnałów ostrzegawczych generowanych metodą rzeczywistości wzbogaconej celem ich optymalizacji

3.A.04
Niepewność pracy jako źródło stresu a zdrowie

3.A.05
Program psychologicznego wsparcia dla pracowników dotkniętych negatywnymi skutkami stresu w pracy

3.A.06
Badanie wpływu wybranych czynników organizacyjnych i osobniczych na wystąpienie zjawiska mobbingu w miejscu pracy

PROGRAM WIELOLETNI
"Dostosowywanie warunków pracy w Polsce do standardów Unii Europejskiej"
okres realizacji 2002-2004

IV-8.06
Badanie wpływu modyfikacji lokalnej izolacji termicznej elementów odzieży ochronnej na odczuwanie komfortu termicznego


IV-9.02
Badanie mechanizmów przeciwdziałania stresowi zawodowemu u pracowników wybranych grup zawodowych poddawanych zróżnicowanym programom antystresowym

IV-9
Partycypacja bezpośrednia a stres i bezpieczeństwo pracy

VI-12.04
Określenie społecznych i podmiotowych wyznaczników zadowolenia i efektywności pracowników zatrudnionych w systemie telepracy

STRATEGICZNY PROGRAM RZĄDOWY (SPR - 1)
„Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia człowieka w środowisku pracy”
okres realizacji 1999-2001

04.10.25
Badania międzykulturowe stresu wśród kierowników - próba polska

04.10.27
Opracowanie i sprawdzenie skuteczności programu modyfikacji patologicznego Wzoru A jako profilaktyka stresu i chorób wśród pracowników

04.10.28
Walidacja testów psychologicznych dla potrzeb poradnictwa i doboru zawodowego do prac trudnych i niebezpiecznych

04.10.29
Opracowanie modelu i metodologii badania ergonomicznych właściwości programów komputerowych

04.10.32
Opracowanie modelu zarządzania stresem psychospołecznym w miejscu pracy jako element promocji zdrowia


 
 
Wydawnictwa CIOP-PIB

Instytut oferuje liczne książki - monografie, podręczniki, serie wydawnicze dużych publikacji tematycznych oraz inne opracowania z dziedzin związanych z problematyką bhp, a ponadto broszury, poradniki i listy kontrolne

więcej