• Wydawnictwa CIOP-PIB
Czynniki szkodliwe w środowisku pracy. Wartości dopuszczalne 2014(wydanie IX) - Pod red. D. Augustyńskiej i M. Pośniak, 2014 r.
Polecamy
Produkty
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

Wydawnictwa

Bazy danych i programy

 
Usługi
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Książki, broszury


Książki - chemia, pyły, zagrożenia biologiczne

 

Bezpieczne warunki produkcji i stosowania biopaliw II generacji produkowanych w procesie transestryfikacji tłuszczów odpadowych
- J. Skowroń, L. Zapór, K. Miranowicz-Dzierżawska

 

W publikacji zebrano informacje opracowane na podstawie przeglądu piśmiennictwa światowego z ostatnich lat na temat produkcji i stosowania biopaliw jako działania proekologicznego. Zdefiniowano biopaliwa oraz wady i zalety ich stosowania. Omówiono zagrożenia dla zdrowia człowieka związane z ich produkcją i stosowaniem oraz działania i środki służące ograniczeniu do minimum narażenia na niebezpieczne substancje stosowane do ich produkcji, które należy przedsięwziąć. Publikacja jest przeznaczona dla producentów i użytkowników biopaliw ze szczególnym uwzględnieniem rolników indywidualnych.

 

Cena: 10 zł + 5%VATFormat: A5 (14,5 x 20,5)
Liczba stron: 27
ISBN: 978-83-7373-207-0
Rok wydania: 2016


Frakcja wdychalna, torakalna i respirabilna substancji chemicznych w środowisku pracy – zagrożenia dla zdrowia pracowników
- M. Szewczyńska, E. Dobrzyńska, M. Pośniak

 

Zwrócono uwagę, że zagrożenie dla zdrowia pracowników narażonych na substancje chemiczne występujące w postaci aerozoli cząstek stałych lub ciekłych w powietrzu na stanowiskach pracy zależy głównie od rozmiaru cząstek i od ich stężenia masowego w powietrzu, ponieważ rozmiar aerodynamiczny cząstek ma wpływ na miejsce ich depozycji w układzie oddechowym (frakcje wdychalna, torakalna i respirabilna), a wiele chorób zawodowych wiąże się z ilością materiału zdeponowanego w poszczególnych obszarach układu oddechowego. Omówiono skuteczność próbników do zatrzymywania cząstek poszczególnych frakcji. Podano wykazy substancji chemicznych i pyłów z ustalonymi wartościami NDS/NDSCh dla poszczególnych frakcji, zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem MRPiPS.

 

Cena: 10 zł + 5%VATFormat: A5 (14,5 x 20,5)
Liczba stron: 28
ISBN: 978-83-7373-209-4
Rok wydania: 2016


Nanotechnologie w przemyśle ceramicznym – potencjalne zagrożenia, zasady bezpiecznej pracy
- L. Zapór, J. Skowroń, K. Miranowicz-Dzierżawska

 

W publikacji scharakteryzowano nanotechnologie mające zastosowanie w przemyśle ceramicznym, specyficzne właściwości nanomateriałów i ich wpływ na organizm człowieka, potencjalne zagrożenia dla zdrowia, narażenie w miejscu pracy oraz ocenę ryzyka zawodowego. Przybliżono zasady bezpiecznej pracy z nanomateriałami. Celem publikacji jest zwiększenie świadomości zagrożeń związanych ze stosowaniem nanomateriałów oraz wsparcie osób odpowiadających za bezpieczeństwo pracy w działaniach zmierzających do wdrażania dobrych praktyk zawodowych.

 

Cena: 10 zł + 5%VATFormat: A5 (14,5 x 20,5)
Liczba stron: 36
ISBN: 978-83-7373-208-7
Rok wydania: 2016


Ocena stosowania instalacji wentylacji podczas obróbki nanomateriałów. Zalecenia
- T. Jankowski

 

W publikacji przedstawiono metodę oceny działania instalacji wentylacji miejscowej i rozdziału powietrza wentylacyjnego w otoczeniu źródła emisji związanego z obróbką nanomateriałów. Omówiono zagadnienia dotyczące: przygotowania i kontrolowania charakterystyki przepływowej w komorze testowej, pomiaru prędkości przepływu powietrza, temperatury i wilgotności względnej powietrza w otoczeniu źródła emisji zanieczyszczenia powietrza, określania stężenia zanieczyszczenia powietrza i znacznika gazowego w otoczeniu obiektu badań. Ponadto przedstawiono przykładową ocenę działania instalacji wentylacji i rozdziału powietrza wentylacyjnego w procesach obróbki mechanicznej systemu pianek elastycznych formowanych.

 

Cena: 10 zł + 5%VATFormat: A5 (14,5 x 20,5)
Liczba stron: 28
ISBN: 978-83-7373-211-7
Rok wydania: 2016


Substancje rakotwórcze we frakcjach cząstek stałych emitowanych do środowiska pracy i życia przez pojazdy samochodowe
- M. Szewczyńska, E. Dobrzyńska, M. Pośniak, J. Kowalska, J. Surgiewicz, A. Woźnica

 

Celem publikacji jest rozbudzenie świadomości oraz zwrócenie uwagi, zarówno osób pracujących zawodowo w narażeniu na spaliny silników, jak i przebywających w otoczeniu spalin emitowanych przez transport drogowy i publiczny, na występowanie w tych spalinach substancji rakotwórczych. Podano charakterystykę wybranych substancji rakotwórczych (WWA, metale i ich związki, benzen, formaldehyd) zawartych w cząstkach stałych emitowanych z silników wraz ze spalinami. Wskazano zasady ochrony pracowników narażonych na spaliny oraz omówiono podstawowe działania profilaktyczne. Podano przykładowe wyniki badań nad zawartością substancji rakotwórczych w spalinach silnika Diesla i benzynowego.

 

Cena: 10 zł + 5%VATFormat: A5 (14,5 x 20,5)
Liczba stron: 43
ISBN: 978-83-7373-205-6
Rok wydania: 2016


Wpływ nanocząstek tlenków metali na aktywność modelowych błon biologicznych
- D. Kondej

 

W publikacji przedstawiono zagrożenia związane z narażeniem na nanomateriały, scharakteryzowano rodzaje membran biomimetycznych modelujących właściwości błon biologicznych i opisano metody ich badania. Przedstawiono wyniki badań wpływu nanocząstek tlenku glinu, tlenku cynku i tlenku ceru na właściwości powierzchniowe monowarstwy lipidowej jako najprostszego układu modelującego błony biologiczne. Zaprezentowano wyniki badań wieloskładnikowej membrany biomimetycznej, odpowiadającej składem naturalnej błonie występującej w części pęcherzykowej układu oddechowego człowieka. Publikacja jest przeznaczona dla pracodawców i pracowników zatrudnionych  w warunkach narażenia na nanomateriały, w tym na nanomateriały zawierające metale i związki metali, dla osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i higienę pracy w przedsiębiorstwach oraz laboratoriów wykonujących badania środowiska pracy.

 

Cena: 15 zł + 5%VATFormat: A5 (14,5 x 20,5)
Liczba stron: 34
ISBN: 978-83-7373-232-2
Rok wydania: 2016


Zagrożenia pożarowo-wybuchowe powodowane przez termousieciowane tworzywa sztuczne – wytyczne
- M. Celiński, A Gajek, M. Sankowska, K. Sałasińska

 

Proces palenia się tworzyw sztucznych jest bardzo skomplikowany i składa się z wielu jeszcze nie do końca poznanych etapów. Analizie poddano substraty, produkty oraz komercyjnie dostępne systemy żywiczne i piankowe. W publikacji zawarto ogólne wskazówki dotyczące zmniejszenia zagrożeń pożarowo-wybuchowych stwarzanych przez termousieciowane tworzywa sztuczne z grupy poliuretanów, epoksydów i poliestrów. Przedstawiono działania mające na celu zmniejszenie tych zagrożeń, które podzielono ze względu na rodzaj zapobiegania zdarzeniom: chemiczne (stosowanie środków uniepalniających, np. antypirenów), organizacyjne i wymagania dotyczące pomieszczeń (wentylacja).

 

Cena: 10 zł + 5%VATFormat: A5 (14,5 x 20,5)
Liczba stron: 31
ISBN: 978-83-7373-222-3
Rok wydania: 2016


Czynniki szkodliwe w środowisku pracy. Wartości dopuszczalne 2014 (wydanie IX)
- Pod red. D. Augustyńskiej i M. Pośniak

 

Pozycja wydawnicza przygotowana we współpracy z  Międzyresortową Komisją ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy w celu ułatwienia zarówno pracodawcy, jak i jego pracownikom przestrzegania obowiązujących w Polsce przepisów prawnych. W zwartej formie objaśniono podstawowe pojęcia używane w omawianej dziedzinie, przedstawiono wymagania dotyczące środowiska pracy, a także metody pomiaru stężeń i natężeń czynników szkodliwych występujących w tym środowisku oraz zasady oceny narażenia zawodowego i podstawowe zasady profilaktyki. Publikacja zawiera także aktualne wykazy wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wartości dopuszczalne narażenia zawodowego określane w innych przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy oraz normach higienicznych. W tym wydaniu uwzględniono zmiany wprowadzone w latach 2013-2014 do polskiego prawa dotyczącego bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności do  obowiązujących wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników  szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.Rok wydania: 2014


Niebezpieczne substancje emitowane w procesach przetwórstwa tworzyw sztucznych o zmniejszonej palności zawierających antypireny oraz nanocząstki
- W. Zatorski

 

W publikacji przedstawiono rodzaje antypirenów (FR) wykorzystywanych w technologii tworzyw sztucznych i ich wpływ na zdrowie człowieka. Omówiono zagrożenia chemiczne spowodowane przez związki zmniejszające palność oraz nanocząstki występujące podczas procesów przetwórstwa oraz destrukcji termicznej tworzyw sztucznych o zmniejszonej palności. Przedstawiono metody oceny ryzyka związanego z narażeniem zarówno na związki zmniejszające palność oraz nanocząstki, jak i substancje chemiczne powstające podczas destrukcji termicznej tych tworzyw. Wskazano sposoby ograniczenia ryzyka zawodowego oraz przedstawiono wykaz najczęściej używanych związków zmniejszających palność i zagrożeń, które powodują.

 

Cena 10 zł + 5%VATFormat: A5 (14,5 x 20,5)
Liczba stron: 28
ISBN: 978-83-7373-186-8
Rok wydania: 2014


Bezpieczeństwo biologiczne w muzeach i pracowniach konserwacji zabytków
- Rafał L. Górny, Marcin Cyprowski, Agata Stobnicka, Małgorzata Gołofit-Szymczak, Anna Ławniczek-Wałczyk

Broszura jest poświęcona zagadnieniom szeroko rozumianego bezpieczeństwa biologicznego w muzeach i pracowniach konserwacji zabytków. Omówiono przyczyny biodeterioracji zabytków, scharakteryzowano grupy drobnoustrojów odpowiedzialnych za biodeteriorację najważniejszych materiałów, z których wykonane są dzieła sztuki, przedstawiono metody oceny, sposoby zwalczania i zabezpieczenia dzieł sztuki przed mikrobiologicznym skażeniem oraz opisano działania, jakie należy podjąć w celu ochrony zdrowia pracowników muzeów i pracowni konserwacji zabytków przed zagrożeniami mikrobiologicznymi występującymi w ich środowisku pracy.Format: A5 (14, 5 x 20,5 cm)
Liczba stron: 40
ISBN: 978-83-7373-153-0
Rok wydania: 2013


Nanometryczne struktury metali i tlenków metali w środowisku pracy. Potencjalne zagrożenia. Zasady bezpiecznej pracy
- Lidia Zapór

W broszurze przedstawiono podstawowe zasady nazewnictwa nanomateriałów, Omówiono zastosowania nanometrycznych struktur metali i tlenków metali oraz wpływ ich właściwości na działanie toksyczne. Przedstawiono potencjalne zagrożenia związane z narażeniem na te struktury oraz zasady zapobiegania narażeniu na nie w środowisku pracy, a także zalecenia dotyczące kontroli narażenia zawodowego.Format: A5 (14, 5 x 20,5 cm)
Liczba stron: 32
Rok wydania: 2013


Ocena narażenia zawodowego na nanoobiekty. Zalecenia
- Elżbieta Jankowska, Joanna Łukaszewska, Wojciech Zatorski

W broszurze omówiono rodzaje i zastosowania nanomateriałów występujących obecnie na rynku. Przedstawiono metody badania parametrów nanoobiektów. Zwrócono uwagę na wymagania prawne i normy związane z nanotechnologiami. Omówiono zasady oceny ryzyka zawodowego wynikającego z potencjalnego narażenia na nanoobiekty. Zaprezentowano przykładową metodykę oraz wyniki badania tego narażenia.Format: A5 (14, 5 x 20,5 cm)
Liczba stron: 40
Rok wydania: 2013


Ochrona pracowników przed narażeniem na nanoobiekty
- Elżbieta Jankowska, Piotr Sobiech

Przedstawiono zalecenia dotyczące ochrony pracowników przed narażeniem na nanoobiekty, coraz intensywniej wytwarzane i stosowane w przemyśle. Omówiono metody badania pylistości nanomateriałów wykorzystywane do prognozowania narażenia na nanoobiekty (działanie aktywne). Następnie przedstawiono środki ochrony zbiorowej odpowiednie do zagrożenia (działania reaktywne).Format: A5 (14, 5 x 20,5 cm)
Liczba stron: 40
Rok wydania: 2013
Tematyka: Chemia


Podstawowe zasady bezpiecznej pracy w magazynach chemikaliów
- Wojciech Domański, Joanna Kurpiewska

W obrocie towarowym znajdują się tysiące niebezpiecznych substancji chemicznych. Przedstawione w opracowaniu zasady bezpiecznego magazynowania pomogą znaleźć optymalne i racjonalne rozwiązania konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa w procesie magazynowania i przemieszczania chemikaliów. W broszurze przedstawiono podstawowe wymagania techniczne dotyczące magazynów chemikaliów, sposób oznakowania magazynów, zasady bezpiecznej pracy i sposób postępowania podczas uwolnienia chemikaliów oraz zasady magazynowania chemikaliów różnych klas.

 

Cena: 15 zł + 5%VATFormat: B5 (16, 5 x 24 cm)
Liczba stron: 36
ISBN: 978-83-7373-146-2
Rok wydania: 2013


Ryzyko zawodowe w budownictwie powodowane przez szkodliwe czynniki mikrobiologiczne
- Rafał L. Górny, Małgorzata Gołofit-Szymczak, Anna Ławniczek-Wałczyk, Marcin Cyprowski, Agata Stobnicka

W poradniku przedstawiono nowoczesną definicję czynników biologicznych wraz z ich krótką charakterystyką, opisano skutki zdrowotne narażenia na SCB oraz przyczyny biokorozji materiałów budowlanych i wykończeniowych. Ponadto scharakteryzowano ryzyko zawodowe pracowników sektora budownictwa wynikające z tego rodzaju narażenia, metody jego oceny, rozwiązania techniczne, organizacyjne i higieniczne ograniczające narażenie, wraz z zasadami ich doboru, oraz działania profilaktyczne.Format: A5 (14, 5 x 20,5 cm)
Liczba stron: 41
ISBN: 978-83-7373-149-3
Rok wydania: 2013


Ryzyko zawodowe w muzeach i pracowniach konserwacji zabytków powodowane przez szkodliwe czynniki mikrobiologiczne
- Rafał L. Górny, Anna Ławniczek-Wałczyk, Marcin Cyprowski, Agata Stobnicka, Małgorzata Gołofit-Szymczak

W broszurze przedstawiono nowoczesną definicję czynników biologicznych wraz z ich krótką charakterystyką, omówiono zagrożenia w muzeach i pracowniach konserwacji zabytków powodowane przez szkodliwe czynniki biologiczne (SCB), opisano skutki zdrowotne wynikające z narażenia pracowników w tym środowisku, omówiono aspekty prawne dotyczące oceny narażenia na SCB, podano praktyczne wskazówki co do rozwiązań, które mogą być bezpośrednio przeniesione do codziennej praktyki oceny narażenia na SCB i wynikającej z niej oceny ryzyka na stanowiskach pracy w muzeach i pracowniach konserwacji zabytków.Format: A5 (14, 5 x 20,5 cm)
Liczba stron: 40
ISBN: 978-83-7373-152-3
Rok wydania: 2013


Szkodliwe czynniki biologiczne i chemiczne w firmach konserwujących instalacje wentylacyjne
- Małgorzata Gołofit-Szymczak, Rafał L. Górny, Anna Jeżewska, Anna Ławniczek-Wałczyk

W publikacji scharakteryzowano zagrożenia dla zdrowia pracowników występujące  w firmach zajmujących się konserwacją instalacji wentylacyjnych, powodowane kontaktem z czynnikami biologicznymi i chemicznymi, a także sposoby oceny ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na te czynniki oraz metody jego ograniczania.Format: B5 (16, 5 x 24 cm)
Liczba stron: 37
Rok wydania: 2013


Usuwanie zanieczyszczeń mikrobiologicznych z budynków. Poradnik dla producentów i użytkowników urządzeń mikrofalowych oraz osób zatrudnionych w budownictwie
- Rafał L. Górny, Agata Stobnicka, Małgorzata Gołofit-Szymczak, Anna Ławniczek-Wałczyk, Marcin Cyprowski

W poradniku scharakteryzowano przyczyny powstawania korozji mikrobiologicznej budynków, omówiono najczęściej obserwowane jej objawy biokorozji oraz sposoby identyfikacji i oceny zagrożeń mikrobiologicznych w budynkach. Scharakteryzowano sposoby zapobiegania powstawaniu biokorozji i metody jej zwalczania. Szczególny nacisk położono na technikę mikrofalową. Omówiono również sposoby ograniczania narażenia zawodowego na szkodliwe czynniki mikrobiologiczne osób zatrudnionych w budownictwie, sposoby postępowania ze skażonymi mikrobiologicznie materiałami usuniętymi z budynku, a także algorytm działań sprawdzających efektywność przeprowadzonych czynności likwidujących tego rodzaju zanieczyszczenia (czynności remediacyjnych).Format: A5 (14, 5 x 20,5 cm)
Liczba stron: 51
ISBN: 978-83-7373-150-9
Rok wydania: 2013


Wpływ nanocząstek glinokrzemianów stosowanych w produkcji nanokompozytów polimerowych na aktywność powierzchniową surfaktantu płucnego
- Dorota Kondej, Tomasz R. Sosnowski

Stosowanie nanomateriałów w gospodarce przynosi niewątpliwe korzyści, ale wiedza na temat ich wpływu na zdrowie pracowników jest niepełna. Broszura ma na celu przybliżenie zagadnienia wpływu nanocząstek występujących w środowisku pracy, mogących przedostawać się do płuc wraz z wdychanym powietrzem, na funkcjonowanie układu oddechowego człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu nanocząstek glinokrzemianów stosowanych w produkcji nanokompozytów polimerowych na aktywność powierzchniową surfaktantu płucnego.Format: B5 (16, 5 x 24 cm)
Liczba stron: 39
ISBN: 978-83-7373-135-6
Rok wydania: 2013


Zagrożenia biologiczne związane z uwalnianiem mgły olejowej podczas bróbki powierzchniowej metali. Zalecenia do kontroli czystości higienicznej stanowisk pracy
- Marcin Cyprowski, Rafał L. Górny, Anna Ławniczek-Wałczyk, Agata Stobnicka

Temat zagrożeń dla zdrowia związanych z narażeniem na szkodliwe czynniki mikrobiologiczne występujące podczas obróbki metali z użyciem cieczy obróbkowych przybliżono w dwóch niezależnych broszurach: w pierwszej z nich przedstawiono zalecenia do oceny i ograniczenia ryzyka zawodowego, w drugiej opisano zalecenia do kontroli czystości higienicznej stanowisk pracy. W publikacjach scharakteryzowano szkodliwe czynniki biologiczne występujące w cieczach obróbkowych, ocenę jakościową ryzyka zawodowego i sposoby jego ograniczania oraz zalecenia do kontroli czystości higienicznej stanowisk pracy, jak np. kontrolowanie poziomów pH cieczy, wykonywanie testów mikrobiologicznych typu „dip slides”.Format: A5 (14, 5 x 20,5 cm)
Liczba stron: 11
ISBN: 978-83-7373-140-0
Rok wydania: 2013


Zagrożenia biologiczne związane z uwalnianiem mgły olejowej podczas obróbki powierzchniowej metali. Zalecenia do oceny i ograniczenia ryzyka zawodowego
- Marcin Cyprowski, Anna Ławniczek-Wałczyk, Rafał L. Górny

Temat zagrożeń dla zdrowia związanych z narażeniem na szkodliwe czynniki mikrobiologiczne występujące podczas obróbki metali z użyciem cieczy obróbkowych przybliżono w dwóch niezależnych broszurach: w pierwszej z nich przedstawiono zalecenia do oceny i ograniczenia ryzyka zawodowego, w drugiej opisano zalecenia do kontroli czystości higienicznej stanowisk pracy. W publikacjach scharakteryzowano szkodliwe czynniki biologiczne występujące w cieczach obróbkowych, ocenę jakościową ryzyka zawodowego i sposoby jego ograniczania oraz zalecenia do kontroli czystości higienicznej stanowisk pracy, jak np. kontrolowanie poziomów pH cieczy, wykonywanie testów mikrobiologicznych typu „dip slides”.Format: A5 (14, 5 x 20,5 cm)
Liczba stron: 23
ISBN: 978-83-7373-141-7
Rok wydania: 2013


Zagrożenia czynnikami chemicznymi i biologicznymi podczas obróbki powierzchniowej metali
- Wojciech Domański, Marcin Cyprowski, Anna Ławniczek-Wałczyk, Rafał L. Górny

Pracownicy wykonujący operacje obejmujące obróbkę powierzchniową metali są narażeni na niebezpieczne dla zdrowia oleje mineralne i ich aerozole. Ponadto oleje i ciecze chłodząco-smarujące (ch-s) zawierają liczne dodatki mające również właściwości niebezpieczne dla zdrowia ludzi. Postęp techniczny w dziedzinie obróbki powierzchniowej metali stwarza nowe możliwości w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy. Jednym z nowych osiągnięć jest zastosowanie nanomiedzi i nanosrebra jako dodatków do cieczy ch-s. Badania podjęte w CIOP-PIB pokazały, że stosowanie tego typu materiałów może wyeliminować ze środowiska pracy niebezpieczne dla zdrowia ludzi N-nitrozoaminy, jednocześnie podnosząc jakość obrabianych powierzchni metali i poprawiając właściwości eksploatacyjne cieczy. W broszurze omówiono także inne sposoby ograniczania ryzyka zawodowego na stanowiskach obróbki powierzchniowej metali.Format: A5 (14, 5 x 20,5 cm)
Liczba stron: 68
ISBN: 978-83-7373-159-2
Rok wydania: 2013


Zagrożenia nanomateriałami w przemyśle tworzyw sztucznych. Zalecenia do oceny i ograniczania ryzyka zawodowego
- Lidia Zapór

Publikacja szczegółowo opisująca zagrożenia zdrowotne związane z występującymi w przemyśle tworzyw sztucznych nanomateriałami, prezentująca charakterystykę wybranych nanomateriałów, ich wpływ na organizm człowieka, a także metody zapobiegania ich negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie pracowników.Format: A5 (14, 5 x 20,5 cm)
Liczba stron: 40
ISBN: 978-83-7373-143-1
Rok wydania: 2013


Zasady oceny układów filtracji cząstek aerozoli cieczy emitowanych podczas obróbki mechanicznej
- Tomasz Jankowski

W ocenie układów filtracji podczas obróbki mechanicznej z użyciem chłodziw olejowych, znormalizowane metody zostały rozszerzone o metody badawcze powstawania mgły olejowej w wyniku procesów dynamicznego i termicznego oraz relacji między zmianami oporów przepływu, sprawności filtracji aerozoli cieczy, wskaźnika jakości i użyteczności wielostopniowych układów filtracji a parametrami strukturalnymi włóknin, procesowymi obróbki i fizykochemicznymi aerozoli. Publikacja jest przeznaczona dla producentów materiałów filtracyjnych, pracodawców, służb technicznych oraz pracowników służby bhp jako narzędzie wspomagające prognozowanie zastosowania chłodziw olejowych do zatrzymywania cząstek aerozoli cieczy, z zachowaniem najkorzystniejszych warunków filtracji.Format: 16,5 x 24 - B5
Liczba stron: 47
ISBN: 978-83-7373-122-6
Rok wydania: 2012


Ocena łącznego narażenia na promieniowanie UV i fototoksyczne substancje chemiczne przy układaniu asfaltów
- Małgorzata Pośniak, Agnieszka Wolska, Małgorzata Szewczyńska

Liczną grupę zawodową wśród pracowników zatrudnionych na zewnętrznych stanowiskach pracy przy budowie dróg stanowią w Polsce osoby narażone jednocześnie na oddziaływanie naturalnego promieniowania UV oraz fototoksyczne substancje chemiczne. W publikacji omówiono skutki oddziaływania tych dwóch czynników, a także przedstawiono metodę oceny ryzyka zawodowego związanego z łącznym narażeniem na ultrafiolet i substancje drażniące, uczulające i fototoksyczne, takie jak: węglowodory aromatyczne, aldehydy czy wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne.Format: 14,5 x 21 cm - A5
Liczba stron: 20
ISBN: 978-83-7373-109-7
Rok wydania: 2011


Zasady ograniczania i eliminowania narażenia na zanieczyszczenia pyłowe emitowane podczas obróbki skrawaniem
- Tomasz Jankowski

W publikacji przedstawiono zalecenia dotyczące ograniczania narażenia na szkodliwe substancje występujące w powietrzu środowiska pracy na skutek prowadzenia procesu obróbki skrawaniem. Zalecenia te, opracowane m.in. na podstawie wyników badań wykonanych w CIOP-PIB, obejmują reprezentatywne rodzaje obróbki skrawaniem: szlifowanie, cięcie, frezowanie i wiercenie. Przedstawiono charakterystykę obróbki skrawaniem, rodzaje zagrożeń zanieczyszczeniami pyłowymi emitowanymi podczas tego procesu oraz założenia odnośnie do wymagań skuteczności hermetyzacji źródeł emisji zanieczyszczeń związanych z obszarem działania maszyny i systemu wychwytywania oraz czynnościami obsługowymi wykonywanymi przez pracowników.


Format: 16,5 x 24 - B5
Liczba stron: 30
ISBN: 978-83-7373-114-1
Rok wydania: 2011


Zagrożenia chemiczne w procesach wysokotemperaturowej obróbki metali
- M. Szewczyńska, E. Dobrzyńska, M. Pośniak

Broszura zawiera najważniejsze informacje na temat procesów wysokotemperaturowej obróbki metali, podczas których oznaczano wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) we frakcjach drobnodyspersyjnych emitowanych pyłów. Przedstawiono syntetyczne wyniki oznaczania WWA w rozdzielonych frakcjach pyłów, metody ich wyizolowania z powietrza oraz podstawowe właściwości toksykologiczne zidentyfikowanych związków. Zaproponowano zalecenia do oceny i ograniczania ryzyka związanego z występowaniem czynników chemicznych w pyłach drobnodyspersyjnych.Format: B5
Liczba stron: 25
ISBN: 978-83-7373-089-2
Rok wydania: 2010


Zagrożenia chemiczne w przemyśle obuwniczym i kaletniczym
- W. Domański

W opracowaniu przedstawiono podstawowe informacje o zagrożeniach chemicznych występujących na stanowiskach pracy podczas klejenia wykrojów, produkcji spodów obuwia z mieszanki gumowej, polichlorku winylu i poliuretanów oraz podczas procesów wykończeniowych, takich jak korekta apretury, wybielanie spodów, usuwanie plam itp. Omówiono zasady oceny ryzyka zawodowego spowodowanego występowaniem na stanowiskach pracy substancji chemicznych oraz przedstawiono sposoby ograniczania zagrożeń wynikających z ich obecności.


Format: B5
Liczba stron: 41
ISBN: 978-83-7373-091-5
Rok wydania: 2010


Zniszczenia wodne budynków i ich korozja mikrobiologiczna - przyczyny, zagrożenia, prewencja i remediacja
- red. nauk. Rafał L. Górny

W publikacji scharakteryzowano główne czynniki mikrobiologiczne odpowiedzialne za korozję biologiczną budynków, struktury i substancje od nich pochodzące odpowiedzialne za niekorzystne skutki zdrowotne u osób eksponowanych na nie w tak zanieczyszczonym środowisku. Opisano najczęściej obserwowane objawy biokorozji pleśniowej, sposoby identyfikacji i oceny zagrożeń mikrobiologicznych w pomieszczeniach. Scharakteryzowane są też naturalne, bezinwazyjne oraz wymagające interwencji w elementy konstrukcyjne sposoby osuszania budynków, które uległy masywnym zniszczeniom wodnym, podane sposoby neutralizacji i usuwania tak powstałych zanieczyszczeń mikrobiologicznych, a także algorytm działań sprawdzających efektywność przeprowadzonych czynności remediacyjnych.


Format: 165 x 240 - B5
Liczba stron: 84
ISBN: 978-83-7373-086-1
Rok wydania: 2010


Zagrożenia chemiczne w przemyśle gumowym
- W. Domański

W publikacji omówiono zagrożenia chemiczne występujące na kolejnych etapach produkcji gumy: podczas przygotowywania surowców, wykonywania mieszanek gumowych, przygotowywania półfabrykatów, konfekcjonowania wyrobów, wulkanizacji, wykańczania, magazynowania i dystrybucji wyrobów. Podano wskazówki dotyczące oceny narażenia zawodowego, w tym sposoby identyfikacji zagrożeń i pomiarów substancji chemicznych w powietrzu, a także oceny ryzyka zawodowego i metod jego ograniczania. Przedstawiono również zasady stosowania środków ochrony zbiorowej oraz środków ochrony indywidualnej, odpowiednie do poszczególnych procesów technologicznych realizowanych w zakładach przemysłu gumowego. Istotnym uzupełnieniem opracowania jest podana w ujęciu tabelarycznym charakterystyka 92 substancji chemicznych najczęściej stosowanych w procesach produkcji wyrobów gumowych.Format: 16,5 x 22,5 cm - B5
Liczba stron: 42
ISBN: 978-83-7373-015-1
Rok wydania: 2007


Zespół chorego budynku. ocena parametrów środowiska pracy
- red. E. Jankowska, M. Pośniak

Zespół chorego budynku przejawia się m.in. zmęczeniem, uczuciem duszności, bólami i zawrotami głowy, drażliwością, obniżeniem zdolności koncentracji, podrażnieniem błon śluzowych oczu i górnych dróg oddechowych i zmianami skórnymi. Dolegliwości te wiążą się z długotrwałym przebywaniem w pomieszczeniach, zwłaszcza biurowych, o niewłaściwych parametrach środowiska. W monografii przedstawiono opracowane w CIOP-PIB zasady i procedury oceny czynników środowiska pracy w pomieszczeniach biurowych (parametrów powietrza, czynników chemicznych, mikrobiologicznych, pyłów, mikroklimatu, hałasu, drgań mechanicznych, pól elektromagnetycznych, elektryczności statycznej i oświetlenia). Książka jest adresowana przede wszystkim do projektantów budynków i pomieszczeń pracy, pracowników służb nadzoru i kontroli warunków pracy oraz wszystkich zainteresowanych poprawą warunków pracy i prozdrowotnymi rozwiązaniami w budownictwie.Format: 17 x 24 cm - B5
Liczba stron: 160
ISBN: 978-83-7373-023-6
Rok wydania: 2007


Zalecenia, dotyczące poprawy warunków pracy w odlewniach żeliwa
- Ivan Makhniashvili, Małgorzata Szewczyńska, Elżbieta Ekiert, Małgorzata Pośniak

Podczas całego procesu produkcji odlewów pracownicy są narażeni na działanie niebezpiecznych i uciążliwych czynników, takich jak substancje chemiczne, pyły, hałas i drgania, mikroklimat, czynniki mechaniczne czy obciążenie pracą fizyczną, które mogą być przyczyną chorób zawodowych oraz wypadków przy pracy, w tym - śmiertelnych. W opracowaniu omówiono sposób oceny ryzyka zawodowego w odlewniach oraz podano, wynikające z tej oceny, szczegółowe zalecenia dotyczące działań korygujących i zapobiegawczych na poszczególnych stanowiskach pracy. Ponieważ w odlewniach żeliwa ryzyko zawodowe jest zwykle duże, w broszurze podano również zalecenia dotyczące konieczności szkolenia i informowania pracowników na temat zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.Format: 17 x 24 cm - B5
Liczba stron: 40
ISBN: 83-7373-102-4
Rok wydania: 2006


Profilaktyka techniczna i organizacyjna w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w galwanizerniach. Zalecenia
- W. Domański, J. Surgiewicz

Zalecenia dotyczą kształtowania odpowiednich warunków pracy i mają na celu ograniczanie i eliminowanie narażenia na szkodliwe substancje chemiczne występujące w środowisku pracy na stanowiskach elektrolitycznego nakładania powłok metalowych. Zalecane działania wynikają z zasad i norm przyjętych i obowiązujących w Polsce. Składają się na nie: ocena i ograniczanie ryzyka, dostosowanie warunków pracy do pojedynczego człowieka, stosowanie nowych rozwiązań technicznych, zastępowanie czynników niebezpiecznych bezpiecznymi lub mniej szkodliwymi, stosowanie środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, szkolenie pracowników w dziedzinie bhp. Zalecenia opracowano na podstawie analizy literatury, informacji ze stacji sanitarno-epidemiologicznych i zakładów produkcyjnych oraz badań wykonanych na stanowiskach pracy w galwanizerniach.Format: 16,5 x 24 cm - B5
Liczba stron: 55
ISBN: 83-7373-067-2
Rok wydania: 2005


Zalecenia dotyczące profilaktyki na stanowiskach rafinacji metali ciężkich
- E. Gawęda, D. Kondej

Zalecenia mają na celu ograniczenie i eliminowanie narażenia na szkodliwe substancje chemiczne występujące na stanowiskach pracy przy rafinacji metali ciężkich oraz innych stanowiskach, na których istnieje narażenie na metale i ich związki (hutnictwo, metalurgia, spawanie i lutowanie, wytwarzanie detali i akcesoriów metalowych itp.). Zalecenia obejmują wytyczne do oceny zgodności warunków pracy z NDS i NDSCh, a także zalecenia techniczne (środki ochrony indywidualnej i zbiorowej) i organizacyjne (postulowane zmiany w zakresie organizacji pracy, działalność informacyjno-szkoleniowa) do poprawy warunków pracy. Pozycja zawiera też wybrane teksty wytycznych UE oraz Zjednoczonego Królestwa dotyczące programu zapobiegania poważnym awariom oraz systemów zarządzania bezpieczeństwem w zakładach kategorii ZDR i ZZR (tłum. na jęz. polski). Wytyczne są przeznaczone dla służb bhp w zakładach produkujących metale ciężkie, laboratoriów higieny środowiska pracy i stacji sanitarno-epidemiologicznych.Format: 16,5 x 24 cm - B5
Liczba stron: 36
ISBN: 83-7373-082-6
Rok wydania: 2005