Ogłoszenia i konkursy

Wykaz
Opis

Ogłoszenie o otwartym naborze Partnerów w celu wspólnej realizacji projektu pt. „Wypracowanie i upowszechnianie, we współpracy z partnerami społecznymi, modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy” dla podmiotów reprezentujących pracodawców.
Warszawa, dnia 21.07.2017 r., Termin składania zgłoszeń: 21 dni od dnia opublikowania ogłoszenia

Warszawa, dnia 21.07.2017 r.

 

Ogłoszenie o otwartym naborze Partnerów

w celu wspólnej realizacji projektu

 

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146 z późn. zm.) występując jako Lider Projektu ogłasza otwarty nabór Partnerów w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego w odpowiedzi na Konkurs nr POWR.02.06.00-IP.03-00-004/17 „Wypracowanie i upowszechnianie, we współpracy z partnerami społecznymi, modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy” ogłoszony przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Konkurs ogłaszany jest w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych.

    

     I.    Cel partnerstwa

Celem partnerstwa jest wspólne przygotowanie wniosku o dofinansowanie oraz realizacja i wdrożenie projektu pt. „Wypracowanie i upowszechnianie, we współpracy z partnerami społecznymi, modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy” na warunkach określonych w Regulaminie konkursu POWR.02.06.00-IP.03-00-004/17 i w umowie z MRPiPS.

 

     II.    Zakres tematyczny partnerstwa

W ramach partnerstwa przewiduje się realizację następujących działań wynikających z następujących kamieni milowych projektu:

1)      analiza rozwiązań i instrumentów z zakresu aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, która będzie obejmować również rozwiązania wypracowane w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (co najmniej w ramach Poddziałania 1.3.6 - efekty projektu systemowego „Ramowe wytyczne w zakresie projektowania obiektów, pomieszczeń oraz przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach”);

2)      wypracowanie modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy rozumianego jako zestaw technik i metod, tj. zasad postępowania w zakresie stworzenia optymalnego dla niepełnosprawnego pracownika środowiska pracy z uwzględnieniem specyfiki tzw. chronionego i otwartego rynku pracy, w tym administracji publicznej;

3)      przetestowanie wypracowanego modelu w środowisku gwarantującym uwzględnienie zróżnicowania gospodarczego, terytorialnego (min. 3 województwa), wielkości pracodawcy (mały, średni, duży) oraz charakteru niepełnosprawności (ruchowa, intelektualna, sensoryczna); testowanie łącznie co najmniej u 15 pracodawców.

4)      dokonanie ewentualnej modyfikacji pierwotnej propozycji modelu w oparciu o wnioski z etapu testowania

5)      upowszechnienie wypracowanego modelu wśród pracodawców poprzez co najmniej konferencje, kampanię informacyjno-promocyjną przy użyciu Internetu oraz w pismach specjalistycznych/branżowych

Lider projektu zastrzega sobie prawo do:

1)    dokonania niezbędnych zmian zakresu działań przewidzianych dla Partnera projektu,

2)    negocjowania warunków i kosztów realizacji poszczególnych działań z wybranym podmiotem spełniającym kryteria dla Partnera projektu na etapie przygotowywania wniosku.

Ponadto na etapie przygotowania projektu zadaniem wyłonionego Partnera będzie pomoc w przygotowaniu wszelkiej niezbędnej dokumentacji wymaganej do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu.

 

      III.  Forma prawna Partnera:

Partnerem projektu mogą być podmioty reprezentujące pracodawców, które wniosą do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne i finansowe, wspólnie będą uczestniczyć w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie oraz realizacji projektu.

Partnerem nie może być podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania.

 

     IV. Wymagania wobec Partnerów:

O udział w postępowaniu mogą ubiegać się podmioty o formie prawnej określonej w pkt III, które spełniają następujące wymagania:

1)    zgodność działalności potencjalnego Partnera (oferenta) z celami partnerstwa,

2)    zgodność oferowanego wkładu oferenta w realizację celu partnerstwa, w tym zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne i finansowe,

3)    posiadanie niezbędnej wiedzy i dysponowanie doświadczeniem umożliwiającym podjęcie prac opisanych w punkcie II,

4)    deklaracja gotowości współpracy z Liderem projektu w trakcie przygotowania projektu oraz podczas jego realizacji,

5)    status prawny oferenta,

6)    udokumentowane doświadczenie w realizacji działań na rzecz pracodawców,

7)    zrzeszanie pracodawców reprezentujących małe, średnie i duże przedsiębiorstwa,

8)    prowadzenie portalu informacyjnego umożliwiającego upowszechnianie i promocję wśród pracodawców opracowanych w projekcie metod i technik związanych ze wsparciem osób niepełnosprawnych w środowisku pracy.

 

     V.   Zgłoszenie powinno zawierać:

1)    dane zgłaszającego i osób uprawnionych do reprezentowania oferenta oraz osoby do kontaktów w sprawie współpracy,

2)    opis koncepcji udziału w projekcie, w szczególności propozycję realizacji odpowiednich działań opisanych w punkcie II,

3)    opis dotychczasowej działalności oferenta uwzględniający jego kompetencje oraz największe osiągnięcia, w szczególności w powiązaniu z przedmiotem projektu oraz w odniesieniu do wymagań w punkcie IV,

4)    informacje nt. proponowanego wkładu oferenta w realizację projektu dotyczące wniesienia zasobów ludzkich, którymi dysponuje wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, wykształcenia oraz zasobów organizacyjnych i technicznych, w tym posiadanej infrastruktury,

5)    wstępny kosztorys działań wraz z uzasadnieniem kosztów,

6)    dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.

    

     VI. Kryteria wyboru

  1. Ocenie będą podlegać zgłoszenia, które spełniają wymagania ogólne określone w punkcie IV oraz formalne określone w punkcie V. Zgłoszenia, które nie spełnią ww. wymogów nie będą oceniane.
  2. Kryterium wyboru oferenta bazuje na dwóch składowych:

        1)      spełnienie wymagań szczegółowych – 70% waga procentowa,

        2)      cena na podstawie wstępnego kosztorysu opisanych działań– 30% waga procentowa.

Każdy podmiot może zgłosić się do partnerstwa w wybranych obszarach z zakresu tematycznego, o którym mowa w punkcie II.

Ocena złożonych zgłoszeń prowadzona będzie zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 217).

Lider projektu zastrzega sobie możliwość zwrócenia się do oferenta o przedstawienie dodatkowych wyjaśnień, informacji i dokumentów.

    

     VII.    Procedura wyboru Partnera:

1)    ogłaszający nabór powoła 5 osobową komisję do oceny zgłoszeń kandydatów na Partnera do realizacji projektu,

2)    ogłaszający zastrzega sobie prawo wyboru jednego Partnera spośród zgłoszonych podmiotów,

3)    informacja o wyborze Partnera zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej CIOP-PIB,

4)    z wyłonionym Partnerem zostanie zawarta umowa o partnerstwie regulująca kwestie współpracy oraz role Lidera projektu i Partnera przy przygotowaniu wniosku, a także realizacji i wdrożeniu projektu.

 

     VIII.  Termin, miejsce i sposób złożenia oferty:

1)    ofertę wraz z załącznikami należy przedstawić w języku polskim w formie pisemnej,

2)    oferta powinna zawierać wszystkie niezbędne informacje zgodnie z wymaganiami wobec Partnera i zakresu oferty określonymi w niniejszym ogłoszeniu,

3)    oferta oraz wszystkie oświadczenia składane w ramach konkursu powinny być podpisane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu składającego ofertę, zgodnie z zasadą reprezentacji wynikającą z przepisów prawa (pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty),

4)    oferta powinna być podpisana w sposób umożliwiający identyfikację osoby składającej podpis (czytelny podpis składający się z imienia i nazwiska lub podpis nieczytelny opatrzony pieczęcią imienną).

Ofertę wraz z załącznikami należy dostarczyć w jednym egzemplarzu w zaklejonej kopercie osobiście lub listownie na adres:

Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy

00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 z dopiskiem:

„Oferta partnerstwa – konkurs nr POWR.02.06.00-IP.03-00-004/17”

 

Termin składania ofert:  21 dni od dnia opublikowania ogłoszenia na stronie internetowej.

Decyduje data wpływu oferty do jednostki. Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Po upływie terminu składania ofert, komisja konkursowa dokona ich otwarcia, a następnie przeprowadzi czynności badania i oceny złożonych ofert w celu wyboru oferty najkorzystniejszej.

 

      IX.    Procedura odwoławcza:

1)    podmioty, które nie zostały wybrane do pełnienia funkcji Partnera mają możliwość wniesienia odwołania w nieprzekraczalnym terminie 3 dni kalendarzowych od ogłoszenia wyników naboru, w formie pisemnej, na adres składania ofert,

2)    odwołanie zostanie rozpatrzone w ciągu 2 dni kalendarzowych od daty wpływu,

3)    w przypadku pozytywnego rozpatrzenia odwołania przewiduje się uwzględnienie kandydatury w tworzeniu ostatecznej listy Partnerów,

4)    informacja o wynikach odwołania zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej CIOP-PIB.

 

Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru bez podawania przyczyny.

 

      X.    Niezbędne dokumenty:

1)    aktualny odpis z rejestru lub z ewidencji potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,

2)    pisemne oświadczenie o niezaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,

3)    oświadczenia podmiotu składającego ofertę, potwierdzające, że żadna z osób reprezentujących podmiot nie była prawomocnie skazana za przestępstwa określone w art. 229 lub art. 230a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r, poz. 1137),

4)    inne dokumenty mogące mieć znaczenie przy ocenie oferty.

 

 

………………………………………

Dyrektor

 

Ogłoszenie   
Załącznik: Wzór formularza ofertowego 

 

 

Komunikat z dnia 14.08.2017 r. o rozstrzygnięciu ogłoszonego przez CIOP-PIB otwartego naboru Partnerów w celu wspólnej realizacji projektu pt. „Wypracowanie i upowszechnianie, we współpracy z partnerami społecznymi, modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy” na warunkach określonych w Regulaminie konkursu POWR.02.06.00-IP.03-00-004/17.

 

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 21.07.2017 r. otwarty nabór Partnerów w celu wspólnej realizacji projektu pt. „Wypracowanie i upowszechnianie, we współpracy z partnerami społecznymi, modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy” do Centralnego Instytutu Ochrony Pracy-Państwowego Instytutu Badawczego wpłynęła 1 oferta:

Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Inwalidów i Spółdzielni Niewidomych – podmiot reprezentujący pracodawców

Złożona oferta spełniła wymogi formalne i merytoryczne. Na podstawie przeprowadzonej procedury wyboru Partnera Komisja ustaliła, że z ww. oferentem zostanie nawiązana współpraca i podpisana umowa partnerska.