Ogłoszenia i konkursy

Wykaz
Opis

Ogłoszenie o otwartym naborze Partnerów w celu wspólnej realizacji projektu pt. „Cyber-fizyczny system do identyfikacji zagrożeń oraz monitorowania używania właściwych środków ochronnych przez pracowników w strefach niebezpiecznych”
Warszawa, dnia 06.10.2016 r., Termin składania zgłoszeń: 27.10.2016 r.

 

Ogłoszenie o otwartym naborze Partnerów

w celu wspólnej realizacji projektu

 

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146 z późn. zm.) występując jako Lider Projektu ogłasza otwarty nabór Partnerów w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego w odpowiedzi na Konkurs 4.1.4/2016 ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne”, zwanego dalej „projektem”, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020.

 

Cel partnerstwa

 

Celem partnerstwa jest wspólne przygotowanie wniosku o dofinansowanie oraz realizacja i wdrożenie projektu pt. „Cyber-fizyczny system do identyfikacji zagrożeń oraz monitorowania używania właściwych środków ochronnych przez pracowników w strefach niebezpiecznych” na warunkach określonych w Regulaminie konkursu 4.1.4/2016 i w umowie z NCBR.

 

 

Załączniki:

 

Ogłoszenie o Naborze Partnerów do Projektu
Formularz zgłoszenia partnerstwa

 

Komunikat z dnia 28.10.2016 r. o rozstrzygnięciu otwartego naboru Partnerów w celu wspólnej realizacji projektu pt. „Cyber-fizyczny system do identyfikacji zagrożeń oraz monitorowania używania właściwych środków ochronnych przez pracowników w strefach niebezpiecznych” (konkurs 2/4.1.4/2016/POIR).

 

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 06.10.2016 r. otwarty nabór Partnerów w celu wspólnej realizacji projektu pt. „Cyber-fizyczny system do identyfikacji zagrożeń oraz monitorowania używania właściwych środków ochronnych przez pracowników w strefach niebezpiecznych” do Centralnego Instytutu Ochrony Pracy-Państwowego Instytutu Badawczego wpłynęła jedna oferta:

1)      ITURRI POLAND Spółka z o.o., ul. Centralna 6, 43-346 Bielsko-Biała.

Złożona oferta spełnia wymogi formalne i merytoryczne. Na podstawie przeprowadzonej procedury wyboru Partnera Komisja ustaliła, że z ww. oferentem zostanie podpisana umowa konsorcjum.