Zapytania ofertowe

Wykaz
Opis

Zapytanie ofertowe nr EZ/1/XI/2018 na usługę przeprowadzenia audytu energetycznego
EZ/1/XI/2018; Termin składania ofert: 16.11.2018 r.

Zapytanie ofertowe nr EZ/1/XI/2018 na usługę przeprowadzenia audytu energetycznego ex-post budynku „A” Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego  w ramach projektu POIS.01.03.01-00-0034/16, działanie 1.3 poddziałanie 1.3.1. „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej” pn.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego”

 

Ofertę zawierającą wymagane informacje należy złożyć na Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, do dnia 16.11.2018r. do godz. 12.00:

1) drogą elektroniczną na adres dogrz@ciop.pl
lub
2) w formie pisemnej na adres:

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Czerniakowska 16
00-701 Warszawa
nr pok. 335 – Kancelaria z dopiskiem na kopercie „Oferta na usługę przeprowadzenia audytu energetycznego ex-post budynku „A” CIOP-PIB”.

Nr postępowania: EZ/1/XI/2018,

data: 09.11.2018 r.

 

Załączniki:

 

Zapytanie ofertowe
Załącznik 1 - Formularz ofertowy
Załącznik 2 - Wzór umowy
  Informacja z otwarcia ofert