Zapytania ofertowe

Wykaz
Opis

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru recenzentów opisu informacji o zawodzie
NE/64/2018/R; Termin składania ofert: 23.05.2018 r. do godz. 16:00

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru recenzentów opisu informacji o zawodzie do projektu pn. „Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nr postępowania: NE/64/2018/R

Termin składania ofert: 23.05.2018 r. do godz. 16:00

  1. Oferent zobowiązany jest złożyć ofertę w terminie do 23.05.2018 r. do godziny 16:00 w formie:

-       elektronicznej (decyduje data i godzina otrzymania przez Zamawiającego) na adresy mailowe: mawid@ciop.pl oraz równolegle na ewswi@ciop.pl

W tytule należy wpisać: „Oferta na recenzenta – Infodoradca – nazwa, kod i nr zawodu, którego dotyczy oferta”(zgodnie z Załącznikiem nr 1).

Oferta powinna być odręcznie podpisana przez Oferenta, zawierać wszystkie wymagane załączniki
i przesłana w formie skanu (np. JPG, PDF).

lub

-       pocztą/kurierem (decyduje data nadania oferty u operatora pocztowego)  na adres:

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

ul. Czerniakowska 16

00-701 Warszawa

z dopiskiem „Oferta na recenzenta – Infodoradca – nazwa, kod i nr zawodu, którego dotyczy oferta” (zgodnie z Załącznikiem nr 1).

Oferta powinna być odręcznie podpisana przez Oferenta, trwale spięta i zawierać wszystkie wymagane załączniki.

lub

-       osobiście  (decyduje data i godzina otrzymania przez Zamawiającego) na adres:

            Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

            ul. Czerniakowska 16

            00-701 Warszawa

            pok. 335

W zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na recenzenta – Infodoradca – nazwa, kod i nr zawodu, którego dotyczy oferta” (zgodnie z Załącznikiem nr 1).

Oferta powinna być odręcznie podpisana przez Oferenta, trwale spięta i zawierać wszystkie wymagane załączniki.

 

  Zapytanie ofertowe
  Załącznik nr 1 - Lista zawodów
  Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy
  Załącznik nr 3 - Wykaz zakładów pracy
   
Informacja o wyniku postępowania