Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik


Data: 2009-07-08
Znak: TA/ZP-6/2009

OGŁOSZENIE  wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowej wagi mikroanalitycznej z wyposażeniem, wraz z jej zainstalowaniem i uruchomieniem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, sprawdzeniem poprawności jej funkcjonowania oraz przeprowadzeniem szkolenia dla czterech pracowników Zamawiającego w zakresie jej obsługi, zgodnie z SIWZ znak: TA/ZP-6/2009.

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowej wagi mikroanalitycznej z wyposażeniem, wraz z jej zainstalowaniem i uruchomieniem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, sprawdzeniem poprawności jej funkcjonowania oraz przeprowadzeniem szkolenia dla czterech pracowników Zamawiającego w zakresie jej obsługi, zgodnie z SIWZ znak: TA/ZP-6/2009, przeprowadzone w trybie „przetarg nieograniczony”, na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), zakończono wyborem oferty:

METTLER-TOLLEDO Sp. z o.o., na kwotę brutto 79.542,78 zł.

Oferta ww. firmy była jedyną ważną ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu.