Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik


Data: 2009-07-28
Znak: TA/ZP-13/2009

OGŁOSZENIE  wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż i dostawę do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowej sondy natężeniowej do szerokopasmowego pomiaru natężenia dźwięku, niezależnie w trzech kierunkach, na podstawie pomiaru ciśnienia akustycznego oraz prędkości cząstek powietrza, zgodnie z SIWZ znak: TA/ZP-13/2009.

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż i dostawę do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowej sondy natężeniowej do szerokopasmowego pomiaru natężenia dźwięku, niezależnie w trzech kierunkach, na podstawie pomiaru ciśnienia akustycznego oraz prędkości cząstek powietrza, wraz z jej uruchomieniem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, sprawdzeniem poprawności jej funkcjonowania oraz przeszkoleniem trzech pracowników Zamawiającego w zakresie jej obsługi, zgodnie z SIWZ znak: TA/ZP-13/2009, przeprowadzone w trybie „przetarg nieograniczony”, na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), zakończono wyborem oferty:

EC TEST SYSTEMS Sp. z o.o., na kwotę brutto 99.918,00 zł.

Oferta ww. firmy była jedyną ważną ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu.