Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik


Data: 2009-07-29
Znak: EZ/ZP-7/2009

OGŁOSZENIE  wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie prac porządkowych w pomieszczeniach biurowo-laboratoryjnych i pomocniczych Zakładu Ochron Osobistych Zamawiającego, z siedzibą w Łodzi przy ul. Wierzbowej 48 oraz na terenie posesji przed budynkami i na chodnikach przed posesją od strony ul. Wierzbowej, przy użyciu urządzeń, środków czystości i środków konserwacyjnych Wykonawcy, zgodnie z SIWZ znak: EZ/ZP-7/2009.

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania nr EZ/ZP-7/2009 o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie prac porządkowych w pomieszczeniach biurowo-laboratoryjnych i pomocniczych Zakładu Ochron Osobistych Zamawiającego, z siedzibą w Łodzi przy ul. Wierzbowej 48 oraz na terenie posesji przed budynkami i na chodnikach przed posesją od strony ul. Wierzbowej, przy użyciu urządzeń, środków czystości i środków konserwacyjnych Wykonawcy, powierzchnia całkowita obiektu wynosi 2.648,10 m² (w tym pow. użytkowa 1.936,3 m²) + teren zewnętrzny 466 m², w terminie od 1.09.2009 r. do 31.08.2010 r., w trybie „zapytanie o cenę”, na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), do realizacji zamówienia została wybrana oferta nr 2 firmy:

CLEANER Sp. z o.o.ul. Piotrkowska 209/4, 90-451 Łódź - na kwotę brutto 157.511,76 zł,

która zgodnie z kryteriami oceny przyjętymi w SIWZ uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 100.


Pozostali oferenci uzyskali następującą ilość punktów:

oferta nr 1: ARTMAR Artur Nowak ul. Zagrodowa 10/12, 93-354 Łódź (90 pkt),

oferta nr 3: Midis F.U. Mirosław Sieńko, ul. Okińskiego 1/6, 02-115 Warszawa (93 pkt ),

oferta nr 4: REMTOM Tomasz Ajdacki ul. Trakt Lubelski 98A, 04-790 Warszawa (98 pkt).