Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik


Data: 2009-11-05
Znak: TO/ZP-14/2009

OGŁOSZENIE  wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na zakup w prenumeracie na 2010 rok czasopism zagranicznych i polskich, włącznie z zapewnieniem dostarczenia tych czasopism do siedziby Zamawiającego w cyklach wydawniczych przyjętych przez wydawców, obsługi celno-importowej w przypadku czasopism zagranicznych oraz realizacji reklamacji w systemie "on-line" lub telefonicznie.

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy informuje, że w postępowaniu nr TO/ZP-14/2009 o udzielenie zamówienia publicznego na zakup w prenumeracie na 2010 rok:Część 1) czasopism zagranicznych wymienionych w załączniku nr 5.1. do SIWZ pn. „Prenumerata czasopism zagranicznych na 2010 r.”, Część 2) czasopism polskich wymienionych w załączniku nr 5.2. do SIWZ pn. „Prenumerata czasopism polskich na 2010 r. -Cz. I”, Część 3) czasopism polskich wymienionych w załączniku nr 5.3. do SIWZ pn. „Prenumerata czasopism polskich na 2010 r. -Cz. II”,włącznie z zapewnieniem dostarczenia tych czasopism do siedziby Zamawiającego w cyklach wydawniczych przyjętych przez wydawców, obsługi celno-importowej w przypadku czasopism zagranicznych oraz realizacji reklamacji w systemie „on-line” lub telefonicznie, przeprowadzonym w trybie „przetargu nieograniczonego” na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), jako najkorzystniejsze wybrane zostały oferty (kryterium oceny – cena 100%):

- w Części 1 oferta nr 5 ABE Marketing Sp. z o.o. - na kwotę brutto 366.810,65 zł

- w Części 2 oferta nr 4 Garmond Press S.A. Oddział Warszawa - na kwotę brutto 14.153,31 zł

- w Części 3 oferta nr 1 Kolporter S.A. Oddział Mazowiecki - na kwotę brutto 63.424,82 zł,

które zgodnie z kryteriami oceny przyjętymi w SIWZ uzyskały najwyższą ilość punktów w poszczególnych częściach zamówienia.

Jednocześnie informujemy, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

1) Kolporter S.A. Oddział Mazowiecki ul. Bakaliowa 3, 05-080 Izabelin Mościska Cz. 2 na kwotę brutto zł 14.910,66 - pkt 95 Cz. 3 na kwotę brutto zł 63.424,82 - pkt 100

2) Press Import Wydawnictw Naukowych J.Płomiński G.Bogdan Sp.j. ul. Sienna 63 m 40, 00-820 Warszawa Cz. 1 na kwotę brutto zł 370.394,95 - pkt 99

3) „Ruch” S.A. Mazowiecki Region Sprzedaży 00-728 Warszawa, ul. Kierbedzia 8/10 Cz. 2 na kwotę brutto zł 16.338,20 - pkt 86 Cz. 3 na kwotę brutto zł 65.744,43 - pkt 96

4) Garmond Press S.A. Oddział Warszawa ul. Nakielska 3, 01-106 Warszawa Cz. 2 na kwotę brutto zł 14.153,31 - pkt 100 Cz. 3 na kwotę brutto zł 65.214,84 - pkt 97

5) ABE Marketing Sp. z o.o. ul. Grzybowska 37A, 00-855 Warszawa Cz. 1 na kwotę brutto zł 366.810,65 - pkt 100