Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik

Warszawa, dn. 20.08.2012 r. SZ/ZP-17/2012

Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na rezerwację, zakup i dostawę biletów lotniczych na przeloty zagraniczne i krajowe oraz biletów kolejowych na przejazdy zagraniczne wraz z ubezpieczeniem podróżnych

Zamawiający, działając zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na rezerwację, zakup i dostawę biletów lotniczych na przeloty zagraniczne i krajowe oraz biletów kolejowych na przejazdy zagraniczne wraz z ubezpieczeniem podróżnych.

Podstawa prawna Podstawa unieważnienia – art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp dotycząca niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Uzasadnienie faktyczne

Zamawiający w dniu 08.08.2012 r. wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przesyłając do Biuletynu Zamówień Publicznych ogłoszenie o zamówieniu nr 171851 oraz zamieszczając SIWZ na stronie internetowej, z wyznaczonym terminem składania ofert na dzień 17.08.2012 r.
W wyznaczonym terminie siedmiu Wykonawców złożyło oferty, które spełniały wymagania formalno-prawne. W trakcie weryfikacji ofert ujawniły się błędy, które uniemożliwiają zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy. Mianowicie, w Rozdziale XV SIWZ „Opis sposobu obliczania ceny”, w pkt 1 ppkt 1 – wysokość opłaty transakcyjnej za wystawienie biletu lotniczego zagranicznego i krajowego oraz biletu kolejowego zagranicznego Zamawiający nie doprecyzował sposobu obliczania tego kryterium oceny ofert - łączną czy średnią opłaty transakcyjnej, na którą składały się trzy elementy cenowe. Część Wykonawców w złożonych ofertach podało średnią opłaty transakcyjnej, a część Wykonawców podało łączną wysokość opłaty. W związku z zaistniałą sytuacją, Zamawiający nie może jednoznacznie obliczyć punktów do wyliczenia kryterium wysokość opłaty transakcyjnej. Konkludując względem powyższego istnieje wada uniemożliwiająca zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy, w wyniku czego Zamawiający nie może dokonać oceny złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty.