Zapytania ofertowe

Wykaz
Opis

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru ekspertów branżowych opisu informacji o zawodach
NE/108/2018/; Termin składania ofert: 27.08.2018 r.

 

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru ekspertów branżowych opisu informacji o zawodach do projektu pn. „Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nr postępowania: NE/108/2018

Termin składania ofert: 27.08.2018 r.

Ofertę wraz z załącznikami należy dostarczyć:

  • elektronicznie na adres mailowy: kancelaria@ciop.pl

W tytule należy wpisać: „Oferta na eksperta branżowego – Infodoradca – nazwa, kod i nr zawodu, którego dotyczy oferta” (zgodnie z Załącznikiem nr 1)

Oferta powinna być odręcznie podpisana przez Oferenta, zawierać wszystkie wymagane załączniki i przesłana w formie skanu (np. JPG, PDF)

        lub

  • osobiście na adres:

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

ul. Czerniakowska 16

00-701 Warszawa

pok. 335

W zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na eksperta branżowego – Infodoradca – nazwa, kod i nr zawodu, którego dotyczy oferta” (zgodnie z Załącznikiem nr 1).

Oferta powinna być odręcznie podpisana przez Oferenta, trwale spięta i zawierać wszystkie wymagane załączniki.

 

 

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - Lista zawodów
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy CIOP-PIB
Załącznik nr 3 - Wzór umowy
   
Informacja o wyniku postępowania