Zapytania ofertowe

Wykaz
Opis

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru ewaluatorów informacji o zawodzie
NE/72/2018/E; Termin składania ofert: 11.06.2018 r. do godz. 16:00

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru ewaluatorów informacji o zawodzie do projektu pn. „Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nr postępowania: NE/72/2018/E

Termin składania ofert: 11.06.2018 r. do godz. 16:00

Oferent zobowiązany jest złożyć ofertę w terminie do 11.06.2018 r. do godziny 16:00 w formie:

-        elektronicznej (decyduje data i godzina otrzymania przez Zamawiającego) na adresy mailowe: mawid@ciop.pl oraz równolegle na ewswi@ciop.pl

W tytule należy wpisać: „Oferta na ewaluatora – Infodoradca – nazwa, kod i nr zawodu, którego dotyczy oferta”(zgodnie z Załącznikiem nr 1).

Oferta powinna być odręcznie podpisana przez Oferenta, zawierać wszystkie wymagane załączniki
i przesłana w formie skanu (np. JPG, PDF).

lub

-        osobiście  (decyduje data i godzina otrzymania przez Zamawiającego) na adres:

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

ul. Czerniakowska 16

00-701 Warszawa

pok. 335

W zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na ewaluatora – Infodoradca – nazwa, kod i nr zawodu, którego dotyczy oferta” (zgodnie z Załącznikiem nr 1).

Oferta powinna być odręcznie podpisana przez Oferenta, trwale spięta i zawierać wszystkie wymagane załączniki.

 

 

  Zapytanie ofertowe
  Załącznik nr 1 - Lista zawodów
  Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy
  Załącznik nr 3 - Lista instytucji
   
Informacja o wyniku postępowania