Zapytania ofertowe

Wykaz
Opis

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru recenzentów opisu informacji o zawodzie
NE/52/2018/R; Termin składania ofert: 24.04.2018 r. do godz. 12:00

 

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru recenzentów opisu informacji o zawodzie do projektu pn. „Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nr postępowania: NE/52/2018/R

Termin składania ofert: 24.04.2018 r. do godz. 12:00

Ofertę wraz z załącznikami należy dostarczyć:

- elektronicznie na adres mailowy: mawid@ciop.pl oraz równolegle na ewswi@ciop.pl

W tytule należy wpisać: „Oferta na recenzenta – Infodoradca – nazwa, kod i nr zawodu, którego dotyczy oferta” (zgodnie z Załącznikiem nr 1)

Oferta powinna być odręcznie podpisana przez Oferenta, zawierać wszystkie wymagane załączniki i przesłana w formie skanu (np. JPG, PDF)

lub

- pocztą/kurierem/osobiście na adres:

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

ul. Czerniakowska 16

00-701 Warszawa

pok. 335

W zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na recenzenta – Infodoradca – nazwa, kod i nr zawodu, którego dotyczy oferta” (zgodnie z Załącznikiem nr 1).

Oferta powinna być odręcznie podpisana przez Oferenta, trwale spięta i zawierać wszystkie wymagane załączniki

 

 

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - Lista zawodów
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy
   Unieważnienie zapytania