Zapytania ofertowe

Wykaz
Opis

Zapytanie ofertowe na dostawę klimatyzatorów do budynku „A” Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego
EZ/1/IV/2018; Termin składania ofert: 19.04.2018 r. do godz. 12:00

Ofertę zawierającą wymagane informacje należy złożyć na formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, do dnia 19.04.2018r. do godz. 12 00 :

1) drogą elektroniczną na adres dogrz@ciop.pl

lub

2) w formie pisemnej na adres:
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Czerniakowska 16
00-701 Warszawa
nr pok. 335 - Kancelaria z dopiskiem na kopercie „Oferta na dostawę klimatyzatorów do budynku „A” CIOP-PIB”.

 

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - wzór umowy
 

Wyjaśnienia dla Wykonawców
Wyjaśnienia dla Wykonawców 2
Wyjaśnienia dla Wykonawców 3
Informacja o wyniku postępowania