Zapytania ofertowe

Wykaz
Opis

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru 2 konsultantów w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy
NE/53/2018; Termin składania ofert: 17.04.2018 r. do godz. 16:00

 

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru 2 konsultantów w celu realizacji projektu nr POWR.02.06.00-00-0054/17-00  pn. „Wypracowanie i upowszechnianie, we współpracy z partnerami społecznymi, modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014‐2020:

- konsultanta w zakresie wsparcia osób z niepełnosprawnością ruchową w środowisku pracy

- konsultanta w zakresie wsparcia osób z niepełnosprawnością wzrokową w środowisku pracy 

Nr postępowania: NE/53/2018

Termin składania ofert: 17.04.2018 r. do godz. 16:00 

Ofertę wraz z załącznikami należy dostarczyć w jednym egzemplarzu w zaklejonej kopercie osobiście lub listownie na adres: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, z dopiskiem „oferta konsultanta z zakresie wsparcia ON” lub przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail jozab@ciop.pl oraz równolegle na ewkuz@ciop.pl.

 

 

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Informacja o wyniku postępowania