Ośrodek Certyfikacji Wyrobów - Projekty
Streszczenie

Rozwój i utrzymanie kompetencji jednostki akredytowanej w zakresie certyfikacji systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną środowiska i jakością

Kierownik projektu: mgr inż. Barbara Miareczko

Streszczenie projektu:

W ramach realizacji zadania zaktualizowano dokumentację systemu jakości Ośrodka Certyfikacji Wyrobów i Systemów Zarządzania CIOP-PIB w zakresie wynikającym z wymagań przewodnika ISO/IEC nr 66 i wymagań dotyczących systemu zarządzania środowiskowego (PN-EN ISO 14001:2005) oraz dokumentów PCA: DA-01 "Opis systemu akredytacji ", wyd. 5 z 8.12.2005 i DA-02 "Zasady stosowania znaków akredytacji PCA", wyd. 7 z 15.03.2006, a także z zarządzenia dyrektora CIOP-PIB nr 22/2007 z dnia 11.09.2007 w sprawie zmian do "Regulaminu organizacyjnego CIOP-PIB". Zmiany do dokumentacji wprowadzono również ze względu na ustanowienie nowego dokumentu odniesienia przeznaczonego do certyfikacji systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności, tj. normy PN-EN ISO 22000:2006 "Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności. Wymagania dla każdej organizacji należącej do łańcucha żywnościowego " oraz zmianę wymagań akredytacyjnych Polskiego Centrum Akredytacji wynikających z normy ISO/TS 22003:2007 "Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności. Wymagania dla jednostek prowadzących audytowanie i certyfikację systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności".System jakości Ośrodka jako jednostki certyfikującej systemy zarządzania sprawdzano i oceniano na podstawie wyników przeglądów okresowych oraz prowadzonych corocznie audytów wewnętrznych, które potwierdzały prawidłowe prowadzenie procesów certfikacji. Ponadto zgodność funkcjonowania CIOP-PIB jako jednostki certyfikujacej systemy zarządzania była oceniana w czasie planowanych audytów zewnętrznych przeprowadzanych corocznie w Ośrodku przez Polskie Centrum Akredytacji. Potwierdzono, że Ośrodek posiada właściwe kompetencje do prowadzenia certyfikacji systemów zarządzania w uzgodnionym w czasie audytu zakresie akredytacji.PCA przedłużyło akredytację CIOP-PIB w zakresie certyfikacji systemów zarządzania , a także rozszerzono zakres akredytacji o certyfikację systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności FSMS na zgodność z wymaganami normy PN-EN ISO 22000:2006.

Jednostka: Ośrodek Certyfikacji Wyrobów

Okres realizacji: 01.01.2005 – 31.12.2007