Pracownia obciążeń Termicznych - Projekty
Streszczenie

Opracowanie zasad ustalania rytmu pracy w zimnym środowisku dla osób w różnym wieku w celu ograniczenia dyskomfortu cieplnego

Kierownik projektu: dr Anna Marszałek

Streszczenie projektu:

Celem zadania było opracowanie zasad pracy w zimnym środowisku dla osób w różnym wieku w celu ograniczenia ich dyskomfortu cieplnego. Przeprowadzono badania fizjologiczne osób pracujących zawodowo w warunkach zimnego środowiska, aby okreslić różnice w reakcjach organizmu na obciążenie pracą fizyczną w kontrolowanych warunkach zimnego środowiska zależnie od wieku i płci. Metoda badawcza obejmowała dwa rodzaje badań: ankietowe i laboratoryjne. Celem badań ankietowych było okreslenie struktury zatrudnienia na wybranych stanowiskach pracy w zimnym środowisku oraz warunków środowiska termicznego w przykładowych miejscach pracy. Analizę struktury zatrudnienia przeprowadzono na podstawie ankiet rozesłanych do zakładów pracy z siedzibą w Warszawie, obejmujących dane na temat liczby zatrudnionych z podziałem na płeć i wiek: poniżej i powyżej 45 lat. Badania laboratoryjne dotyczyły reakcji fizjologicznej pracowników zatrudnionych w zimnym środowisku. Do badań zastosowano komorę klimatyczną. Szczegóły metody tych badań określono na podstawie analizy piśmiennictwa oraz konsultacji z osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo pracy w przedsiębiorstwach, w których są stanowiska związane z zimnym środowiskiem. Na podstawie wyników badań opracowano zalecenia higieniczne i wytyczne dotyczące pracy w zimnym środowisku dla osób w różnym wieku w celu ograniczenia dyskomfortu cieolnego. Materiały te zostały również przygotowane w formie poradnika dla służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i higienę pracy w zimnym środowisku.Jednostka: Pracownia obciążeń Termicznych

Okres realizacji: 01.01.2010 – 31.12.2010