Pracownia Psychologii Społecznej - Projekty
Streszczenie

HIRES - Health in restructuring Innovative approaches and policy recommendations

Streszczenie projektu:

Grant Komisji Europejskiej (program: PROGRESS), 2008-2009
Health in Restructuring: Innovative Approaches and Policy Recommendations – HIRES (Restrukturyzacja a zdrowie: Innowacyjnie podejścia i zalecenia dla polityki) – projekt badawczy koordynowany przez University of Bremen. Okres realizacji: 12 miesięcy – od grudnia 2007 r. do listopada 2008 r.
W ramach projektu HIRES utworzono grupę ekspertów mającą za zadanie podnoszenie poziomu wiedzy nt. wpływu restrukturyzacji na zdrowie i dobre samopoczucie pracowników. Wynikiem jej prac jest opracowanie raportu Innovative approaches and policy recommendations zawierającego opis obecnej sytuacji w zakresie dobrej praktyki oraz pro-pozycje zaleceń, innowacyjnych narzędzi oraz rozwiązań organizacyjnych w procesie re-strukturyzacji na poziomie europejskim. Raport zawiera też zalecenia dotyczące przyszłego rozwoju sposobów restrukturyzacji przedsiębiorstw zapewniającego pracownikom wyższy poziom zdrowia i dobrego samopoczucia. Zalecenia te obejmują m.in. następujące obszary: monitoring i ocena, ofiary dowsizingu (czyli przeorientowania procesów pracy i struktury oraz obniżenia kosztów, wiążące się z redukcją personelu), kadra kierownicza odpowiedzialna za restrukturyzację, ochrona pracowników tymczasowych, nowe kierunki działania inspekcji pracy, wzmocnienie roli służb higieny pracy, szczególne wsparcie małych i średnich przed-siębiorstw, niezbędne nowe inicjatywy (odpowiedzialność społeczna biznesu, rutynowa pro-mocja zdrowia oraz zmiany w karierze zawodowej i zatrudnieniu).

Jednostka: Pracownia Psychologii Społecznej

Okres realizacji: 01.12.2007 – 30.11.2008