Zakład Ergonomii - Projekty
Streszczenie

Ocena działań podejmowanych w polskich przedsiębiorstwach ukierunkowanych na utrzymanie w zatrudnieniu pracowników starszych (50+).

Kierownik projektu: dr Joanna Bugajska

Streszczenie projektu:

Opracowano metodykę badań i dokonano doboru próby przedsiębiorstw. Opracowano także narzędzia badawcze w postaci dwóch kwestionariuszy ankiet, z których jeden był skierowany do przedsiębiorstw (wypełniany przez pracodawców), a drugi do pracowników z grupy 50+. Dokonano także przeglądu dobrych praktyk w zakresie działań ukierunkowanych na pracowników 50+ w Europie i w Polsce.
Następnie przeprowadzono badania ankietowe wśród 200 pracodawców oraz 500 pracowników starszych (50+) na temat oceny działań ukierunkowanych na utrzymanie w zatrudnieniu pracowników 50+.
Wyniki przeprowadzonych badań wśród pracowników (50+) wskazują, że widzą oni potrzebę prowadzenia w ich firmach działań skierowanych do starszych pracowników; przyznało to ok. 20% badanych. Wśród rodzajów działań najbardziej pożądane były: podnoszenie kwalifikacji, kursy komputerowe, nauka języków obcych, ochrona i promocja zdrowia.

Opis bibliograficzny publikacji, które powstały jako wynik pracy badawczej:

  1. Bugajska J., Hildt-Ciupińska K., Ocena działań ukierunkowanych na utrzymanie zaterudnienia przez starszych pracowników w Polsce., Medycyna Pracy, 63,4: 453-462., 2012
  2. Hildt-Ciupińska K., Bugajska J., Evaluation of activities and needs of older workers in the context of maintaining their employment., Medycyna Pracy, 64(3): 297-306, http://dx.doi.org/10.13075/mp.5893.2013.0025, 2013
  3. Hildt-Ciupińska K., Bugajska J., Łastowiecka-Moras E., Malińska E., Przykłady dobrych praktyk na rzecz zwiększeniania aktywności zawodowej osób w wieku 50+., Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka, 3: 12-15., 2012
  4. Hildt-Ciupińska K., Zarządzanie wiekiem - promowanie aktywności zawodowej osób 50+. Przykłady dobrych praktyk., CIOP-PIB, Warszawa, 31 s., 2013

 Jednostka: Zakład Ergonomii

Okres realizacji: 01.01.2011 – 31.12.2013